Clicky

Algemene voorwaarden

(versie 1.2 / 20-03-13)

1.  Inleiding
Omroepzuidplas.nl cq Zuidplasactief.nl is een sociale netwerk dienst gericht op inwoners van de gemeente Zuidplas en andere geïnteresseerden. Zuidplasactief.nl is sinds 14 december 2010 een onderdeel van de stichting Omroep Zuidplas.
 
Wij raden alle gebruikers aan deze voorwaarden goed te lezen voordat er gebruik van deze site gemaakt wordt, zodat je begrijpt welke rechten en plichten hieraan verbonden zijn. Op het moment dat je actief gebruik maakt van deze site, ben je aan de Algemene Voorwaarden gebonden. Dit geldt ook voor het plaatsen van een link of knop naar de site. Daarnaast ben je er ook verantwoordelijk voor dat de Algemene Voorwaarden nageleefd worden, als iemand anders op jouw computer Omroepzuidplas.nl of Zuidplasactief.nl bezoekt.
Als je niet wettelijk gebonden wenst te worden door deze Algemene Voorwaarden, moet je geen gebruik maken van de site.
 
Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, zonder de gebruikers hier expliciet van op de hoogte te stellen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht na publicatie door ons op deze website. Als je de diensten na deze wijziging blijft gebruiken, geef je hiermee automatisch aan ook de nieuwe voorwaarden volledig te accepteren. Het is daarom belangrijk dat je de Algemene Voorwaarden regelmatig controleert op eventuele wijzigingen. Als je niet juridisch gebonden wilt zijn aan eventuele toekomstige gewijzigde voorwaarden, dien je geen gebruik meer te maken van Omroepzuidplas.nl of Zuidplasactief.nl.

Het is mogelijk een kopie van de Algemene Voorwaarden te ontvangen door het contact formulier in te vullen met in het bericht: "Kopie Algemene Voorwaarden".

De huisregels van deze site vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

2.  Het Account
Personen die actief gebruik willen maken van deze site dienen zich aan te melden en een account aan te maken. Dit moet gebeuren op de manier die op de website beschreven staat. Alle gegevens, waaronder de persoonsgegevens, die hierbij verstrekt worden, dienen waarheidsgetrouw, volledig en correct te zijn en te blijven.

Het is dus niet toegestaan om een account aan te maken op naam van een ander persoon, tenzij deze hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Alleen personen van 16 jaar en ouder mogen zelfstandig gebruik maken van Omroepzuidplas.nl en Zuidplasactief.nl. Ben je jonger dan 16, dan moet je toestemming van je ouders of voogd hebben, om een account aan te mogen maken. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden geef je aan dat je minimaal 16 jaar oud bent, of dat je toestemming hebt van een ouder of voogd om van deze dienst gebruik te maken.

Het lidmaatschap, in de vorm van het account, van personen die onjuiste gegevens verstrekken, die jonger zijn dan 16 jaar en geen toestemming hebben van een ouder of voogd of van personen die ouder zijn dan 18 jaar maar zich voordoen als iemand onder de 18, kan zonder waarschuwing worden verwijderd.

We kunnen in onze exclusieve en absolute discretie het lidmaatschap weigeren om welke reden dan ook zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van de persoon in kwestie.

Ga zorgvuldig om met de informatie die je op deze site plaatst. Denk bewust na welke informatie je aan welke gebruikers laat zien. Daarnaast mag je account geen enkele vorm van verboden inhoud bevatten en moet je voldoen aan de voorwaarden van Acceptabel Gebruik, zoals wordt uitgelegd in punt 5 van deze Algemene Voorwaarden. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord en de overige inloggegevens. Je mag alleen gebruik maken van je eigen inloggegevens; het is niet toegestaan om het account, gebruikersnaam en wachtwoord van iemand anders te gebruiken. Ook is het niet toegestaan om anderen toegang tot de site te verlenen met behulp van jouw inloggegevens. Als je vermoedt dat er misbruik van jouw gegevens gemaakt wordt, dien je dit te melden aan Omroep Zuidplas. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties van derden, die op de site met zijn of haar inloggegevens hebben plaatsgevonden tot het moment dat dit misbruik bij Omroep Zuidplas is gemeld.

Je gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een ander lid en doet geen afstand van je gebruikersnaam en/of wachtwoord aan een derde partij. Je gaat ermee akkoord aan Omroep Zuidplas te melden als je vermoedt dat onbevoegd gebruik wordt gemaakt van je account. Je stemt ermee in om volledig verantwoordelijk te zijn voor alle gebruik van je account en voor alle activiteiten die plaatsvinden via je account.

Als je een gebruikersnaam kiest die iemand anders voorstelt, die wordt beschermd door handelsmerken of intellectueel eigendom, die beledigend of ongepast is, zal de accountaanvraag worden geweigerd.

Zuidplas Actief is opgezet ter versteviging van de banden in de burgermaatschappij, de Civil Society. Gebruikersaccounts zijn dan ook voorbehouden aan individuele burgers of organisaties die onderdeel uitmaken van de burgermaatschappij zoals buurtorganisaties, clubs en verenigingen, culturele en religieuze groeperingen, liefdadigheidsinstellingen, media, milieugroeperingen, non-profitorganisaties, virtuele gemeenschappen en vrijwilligersorganisaties.

Politieke partijen en commerciële organisaties worden niet geaccepteerd als gebruikersaccount. Aangemaakte accounts zullen worden verwijderd door de website beheerders.
Voor deze organisaties wordt in de toekomst specifieke functionaliteit ontwikkeld. Leden van politieke partijen of medewerkers van deze organisaties kunnen uiteraard wel op persoonlijke titel een account aanmaken en op de website actief zijn.

3.  Duur van de overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht, zolang je actief gebruik maakt van Omroepzuidplas.nl of Zuidplasactief.nl. Je kunt je account op elk moment, zonder opgaaf van reden, beëindigen door het beheer formulier in te vullen met als bericht: "Beëindiging account Zuidplas Actief". Je account wordt dan op "Anoniem" gezet, maar de inhoud blijft bestaan. De Algemene Voorwaarden worden niet aangetast als je je account stop zet.
Omroep Zuidplas heeft het recht om, om welke reden dan ook, op elk moment een account op te zeggen, zonder enige aansprakelijkheid naar de gebruiker. Wanneer een account is opgeheven, heb je geen recht op het gebruik van de diensten van Omroep Zuidplas.

4.  Intellectueel Eigendom
Omroep Zuidplas claimt geen eigendomsrechten op tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, groepen, plaatsen, gebeurtenissen of andere materialen ("Content") die u op de site plaatst.

Dit betekent dat als je iets op de site plaatst, je alle eigendomsrechten hiervan behoudt en dat je nog steeds het recht hebt om zelf te bepalen hoe je deze inhoud wilt presenteren. Je mag deze inhoud ook weer op elk gewenst moment verwijderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en het vervangen van alle inhoud die je plaats of opslaat op Omroepzuidplas.nl cq. Zuidplasactief.nl.
Door het plaatsen van inhoud op de site, verleen je aan Omroep Zuidplas een beperkte licentie om gebruik te maken, te wijzigen, en het publiekelijk uitvoeren, openbaar weergeven, reproduceren en distribueren van deze materialen. Dit kan gebeuren in het kader van de diensten die door Omroep Zuidplas verleent worden op radio, tv en internet. Inhoud die door de gebruiker als 'privé' wordt gemarkeerd, zal niet buiten de website worden verspreidt. Deze beperkte licentie verleent Omroep Zuidplas niet het recht om de door jouw geplaatste inhoud te verkopen buiten de dienst.
De licentie die je verleent aan Omroep Zuidplas is niet-exclusief. Je bent vrij om jouw licentie aan iemand anders naast Omroepzuidplas.nl cq. Zuidplasactief.nl, volledig betaald en vrij van royalty’s te geven. Omroep Zuidplas is niet verplicht om te betalen voor het gebruik van de inhoud die je op  deze site plaatst.

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaar en garandeer je dat je zelf, voor de inhoud, door jou geplaatst op Omroepzuidplas.nl cq. Zuidplasactief.nl, het recht hebt tot plaatsing van deze inhoud en dat de terbeschikkingstelling van jouw inhoud niet wordt geschonden door toepasselijke wetten. Hieronder vallen privacyrechten, publiciteitsrechten, intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, contractuelerechten en andere rechten van een persoon tot een entiteit. Je gaat ermee akkoord te betalen voor alle royalty's, vergoedingen en alle andere middelen op grond van enige inhoud geplaatst door jouw of jouw account op of via Omroepzuidplas.nl en Zuidplasactief.nl.

Deze site bevat ontwerpen, tekst, afbeeldingen, foto's, video's, informatie, applicaties, software, muziek, geluid en andere bestanden geplaatst door Omroep Zuidplas (de "Site Content") en deze inhoud wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht. Omroep Zuidplas verleent hierbij een beperkte, herroepbare, non-sublicensieerbare licentie, site inhoud te reproduceren en weer te geven, echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik in verband met het bekijken van de website en het gebruik van de diensten van deze site. Op de inhoud en vormgeving van alle op deze website geplaatste (nieuws-)artikelen of andere uitingen, al dan niet van audio-visuele aard, die door of in opdracht van Stichting Omroep Zuidplas zijn vervaardigd, wordt het auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Stichting Omroep Zuidplas deze artikelen, inhoudelijk noch qua vormgeving, over te nemen, op te slaan, te delen of te verspreiden. Uitgangspunt is dat de artikelen (of andere uitingen) op deze website een zodanig onderscheidend karakter hebben, dat deze niet vallen onder de persexceptie. Voor hergebruik of aggregatie kunt u contact opnemen met de redactie van Omroep Zuidplas. In principe is het niet toegestaan om materiaal van Omroep Zuidplas of Zuidplas Actief te hergebruiken.

5.  Acceptabel Gebruik
Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden geef je aan je te houden aan alle van toepassing zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving.
Je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die via jouw account plaatsvinden. Hieronder valt ook alle inhoud die via jouw account op de website geplaatst wordt. Daarnaast geef je hiermee aan je niet schuldig te maken aan elke vorm van verboden activiteiten bij het gebruik van de diensten van Zuidplasactief.nl, zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet:

 • inhoud plaatst die voor een bepaalde persoon of groep beledigend, racistisch en onverdraagzaam is of die oproept tot haat of geweld;  
 • inhoud publiceert, distribueert of promoot die schadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, onrechtmatig, lasterlijk, profane, inbreukmakend, ongepast of haatdragend is;
 • een ander in diskrediet brengt. Hiermee bedoelen we activiteiten die gezien worden als laster, misbruik, stalking, bedreiging of die op een andere manier gezien worden als het schenden van de rechten van anderen;
 • aan schending van de privacy, auteursrechten, merkrechten, contractuele rechten of andere rechten van elke persoon, inclusief het leveren van illegaal gekopieerde computerprogramma's of muziek, muziek bestanden of links naar hen zal meewerken;
 • een foto of video van een andere persoon plaatst, zonder dat die persoon hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • probeert om wachtwoorden of persoonlijke gegevens van andere gebruikers te achterhalen om deze voor commerciële of onwettige doelen te gebruiken;
 • commerciële activiteiten en/of verkopen probeert te bevorderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuidplasactief.nl, zoals in wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame of piramide verkoop regelingen;
 • inhoud plaatst met als doel het werven van stemmen voor een politieke partij;
 • aanzet tot criminele activiteiten;
 • inhoud plaatst die naaktheid, seksuele handelingen, buitensporig geweld bevat of een reactie plaatst met daarin een link naar een website met een dergelijke inhoud;
 • persoonlijke informatie probeert te achterhalen van iemand onder de leeftijd van 18;
 • propaganda, meningen en/of symbolen van illegale organisaties verstrekt en promoot;
 • een opzettelijk valse of misleidende identiteit of profiel aanmaakt, of je voordoet als vertegenwoordiger van Zuidplasactief.nl;

Zuidplasactief.nl zal de inhoud van de site continu onderzoeken op inhoud en activiteiten die in strijd zijn met deze regels. Bij schending van de Algemene Regels kunnen we, zonder opgaaf van reden en zonder de betreffende gebruiker hier expliciet van op de hoogte te stellen, de inhoud verwijderen of de account van de gebruiker opheffen.

6.  Schending van het auteursrecht
Zuidplasactief.nl respecteert de intellectuele eigendomsrechten van andere personen of organisaties en onder onze overeenkomst zijn onze gebruikers verboden inhoud ter beschikking te stellen die in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht of handelsmerk wetgeving.
Als je denkt dat er inhoud gepost is op Zuidplasactief.nl, die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of handelsmerk, vul dan het contact formulier in met en beschrijf in het bericht om welke inhoud het gaat, waar deze op de site te vinden is, de reden waarom je hier bezwaar tegen hebt, het bewijs van jouw eigendom van de rechten en je contactgegevens. Zuidplasactief.nl zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen om de situatie naar tevredenheid op te lossen.

7.  Privacy
Voor het gebruik van de Zuidplasactief.nl geldt het Privacy Reglement. Deze maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

8.  Vrijwaring
Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden ga je ermee akkoord Zuidplasactief.nl, de eigenaars, dochterondernemingen en filialen en elk van hun bestuurders, werknemers, agenten of aannemers te vrijwaren van en tegen alle verlies, aansprakelijkheid, juridische kosten, voortvloeiend uit of in verband met de bijdragen, toepassingen van derden, software of inhoud die je post of een aandeel op of via de Zuidplasactief.nl site. Dit geldt ook voor het gebruik van de diensten van Zuidplasactief.nl en de site, jouw gedrag in verband met deze diensten en de site of met andere gebruikers van de diensten en de site, of elke schending van deze Overeenkomst of van enige wet of de rechten van een derde partij.

9.  Disclaimers
Zuidplasactief.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de inhoud geplaatst op de site, ongeacht of deze veroorzaakt wordt door gebruikers van Zuidplasactief.nl of door apparatuur, gebruikt voor het verstrekken van de diensten van Zuidplasactief.nl.
Inhoud op Zuidplasactief.nl kan links bevatten naar andere websites. Zuidplasactief.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid of de meningen over dergelijke websites.  Dergelijke websites zijn niet noodzakelijkerwijs onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid door Zuidplasactief.nl. Opname van een link naar een andere website op de site impliceert geen goedkeuring of instemming van de gelinkte website door Zuidplasactief.nl. Wanneer je deze sites van derden bezoekt, doe je dat op eigen risico.
 
Zuidplasactief.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk op enigerlei wijze voor alle inhoud op de site. De standpunten in de inhoud die is geplaatst door jou of andere leden van Zuidplasactief.nl weerspiegelen niet de opvattingen van Zuidplasactief.nl. Wij maken geen beloften en bieden geen garanties omtrent de juistheid van de inhoud en wijzen u er nadrukkelijk op dat de inhoud van Zuidplasactief.nl, die is geplaatst door andere leden, al dan niet correct of accuraat is.

De Zuidplasactief.nl Service wordt verleend op een 'als' en 'als beschikbaar' basis en verleent geen garanties van welke aard dan ook, uitgedrukt, impliciet, statutair in de communicatie met Zuidplasactief.nl of haar vertegenwoordigers, of anders met betrekking tot het gebruik van de dienst. Wij bieden geen garantie dat Zuidplasactief.nl beschikbaar zal zijn. We kunnen niet beloven dat Zuidplasactief.nl accuraat, vrij van fouten of weglatingen is, of dat het ononderbroken beschikbaar zal zijn en/of in een volledig operationele conditie.
Zuidplasactief.nl kan tijdelijk en zonder kennisgeving niet beschikbaar zijn in het geval van een systeemstoring, onderhoud, reparatie of om redenen die redelijkerwijs buiten onze controle valt.

Een evenement buiten onze controle omvat, zonder beperking, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, nucleair ongeval, oorlog of terrorisme, rellen, burgerlijke onrust, kwaadwillige beschadiging, de naleving van alle wet of de overheid orde, regel voorschrift of richting, een ongeval of pech van installaties of machines, brand, overstroming, storm of in gebreke blijven van leveranciers, en waar ze buiten onze redelijke controle vallen, alle andere handelingen, evenementen, weglatingen of ongevallen. We zullen niet aansprakelijk jegens jou of enige andere persoon zijn in het geval dat alle of een deel van de Zuidplasactief.nl dienst wordt gestaakt, gewijzigd of veranderd worden.
 
Als een term of artikel in deze voorwaarden aanwezig is, die als ongeldig of onwettig wordt beschouwd, doet dat geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.
 
Beperking van aansprakelijkheid: In geen geval zal Zuidplasactief.nl aansprakelijk zijn ten opzichte van de gebruikers of enig andere derde persoon voor een incidentele, gevolg- of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor gederfde winst of het verlies van gegevens, verlies van programma's, kosten van aanschaf van vervangende diensten of dienstverleners onderbrekingen als gevolg van je gebruik van de site of de dienst, zelfs indien Zuidplasactief.nl zich bewust is of is geweest van de mogelijkheid van dergelijke schade.

JE AANVAARDT DAT JE GEBRUIK VAN ZUIDPLASACTIEF.NL VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS.

10.  Overdracht verplichtingen
Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stem je ermee in dat wij onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden aan een andere juridische entiteit mogen overdragen, op voorwaarde dat dit niet van invloed op de kwaliteit van de service die je ontvangt op grond van deze voorwaarden, en in het geval van overdracht pas nadat wij je in kennis stellen van de datum waarop we de overdracht van onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden aan een andere juridische entiteit zullen laten plaatsvinden. Jouw enige rechten uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst zal worden tegen de nieuwe juridische entiteit, en niet tegen ons.  Deze overeenkomst is persoonlijk. Je mag geen overdracht plegen van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan iemand anders.

11.  Wet
Deze overeenkomst is alleen beschikbaar in het Nederlands. We zullen ons best doen voor het oplossen van eventuele geschillen over deze overeenkomst. Als een gebruiker een gerechtelijke procedure wenst te starten tegen Zuidplasactief.nl dient dit te gebeuren in Nederland. Hierop is de in Nederland geldende en relevante wetgeving van toepassing.