Clicky

Structuurvisie Zuidplas wordt een stuk duurder dan gedacht

Copyright Omroep Zuidplas
Voor de structuurvisie van de gemeente Zuidplas wil het college 78.000 euro uit de reserves halen. In totaal gaat het dan ruim 250.000 euro kosten. De gemeenteraad is er niet gerust op.
Ruimtelijk beeld 2030 uit Intergemeentelijk structuurplan (ISP) ZuidplasElke gemeente in Nederland moet op papier zetten hoe hun gebied zich naar hun idee moet ontwikkelen in de komende 10 tot 20 jaar. Dat heet een structuurvisie. Dat komt niet uit de lucht vallen want het bouwt voort op regionale plannen en wat de voormalige dorpen voor plannen hadden. Dat is ook zo in Zuidplas. De gemeente is dit jaar en volgend jaar bezig met het structuurvisie project voor de dorpen in Zuidplas.

Zuidplaspolder en maatschappelijke ontwikkeling

De ruimte in Zuidplas is bijzonder vanwege de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder en innovatief is dat de gemeente ook rekening wil houden met maatschappelijke ontwikkeling, zo mailde ze deze week in antwoord op vragen van de redactie van Omroep Zuidplas. De gemeente wil geen extern adviesbureau inhuren om de visie op te stellen, ze wil dat er veel interne betrokkenheid bij het project is. De expertise voor een structuurvisie heeft Zuidplas niet in huis daarom wil ze een externe inhuren.  De structuurvisie van de gemeente Zuidplas wordt daardoor 78.000 euro duurder dan gedacht. Er is al 100.000 euro aan besteed en dat is niet genoeg. 75.000 euro is besteed aan het project Qwiek om de ideeën van inwoners te verzamelen. Van het structuurvisie budget is 25.000 euro naar Qwiek gegaan. Inclusief de kosten voor Qwiek wordt de prijs ruim 250.000 euro.

Structuurvisies van andere gemeenten

In vergelijking met andere gemeenten is Zuidplas op dit moment een middenmoter, de gemeente Zuidplas verschafte hierover de volgende gegevens:
In de gemeente Lansingerland werd de visie opgesteld door een extern bureau, nadat intern reeds een uitgebreid traject van visievorming op de identiteit was doorlopen. De kosten waren circa 100.000 euro. De gemeente Alphen aan den Rijn besteedde circa 250.000 euro en in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, net als de gemeente Zuidplas een gemeente van dorpen, kostte het 500.000 euro.

De redactie van Omroep Zuidplas heeft ook gegevens over structuurvisies opgevraagd bij een aantal gemeentes:

De gemeente Kaag en Braassem besteedde 150.000 euro aan de structuurvisie. Deze kosten waren inclusief interne en externe uren met een verdeling van 80% internen en 20% externen. Een extern stedenbouwkundig bureau heeft de gemeente geadviseerd. Het eindproduct is gegoten in een digitaal doorbladerbaar boekje dat op de gemeentelijke website staat. Daarnaast zijn 100 gedrukte exemplaren uitgegeven van de conceptversie en volgen er straks nog 200 van de definitieve visie.

De afdeling Financiën van de gemeente Vught had op deze korte termijn helaas geen tijd om de kosten te achterhalen maar kon wel vertellen dat de structuurvisie is opgemaakt door een extern bureau onder begeleiding van een ambtelijke werkgroep. Het aandeel verrichte werkzaamheden was 60% door een extern bureau  en 40% door een ambtelijke werkgroep. De Structuurvisie bestaat daar uit een nota. Er zijn ook brochures gemaakt. De nota en de brochures is via internet voor een ieder ter inzage en verkrijgbaar gesteld.

De medewerkers van de gemeente Heerde hebben hun best gedaan om de kosten van de in 2005 gemaakte en eenvoudig ogende structuurvisie te achterhalen maar ook dat lukt niet op zulke korte termijn wegens beschikbaarheid van de destijds betrokkenen.

Op internet vond de redactie nog de structuurvisie van de gemeente Bloemendaal, waarvoor volgens het projectplan 162.000 euro werd uitgegeven.

Vragen van het CDA

De CDA-fractie stelde vragen in de commissie BFB van 12 oktober j.l. Het CDA vindt het in februari vastgestelde budget 100.000 euro voor de structuurvisie wel voldoende. Dat extra bedrag van 78.000 euro voor de inhuur van een projectsecretaris en een tekstschrijver vindt zij niet nodig. Doordat het CDA dit bericht op hun website plaatste onstond een discussie op het forum van Omroep Zuidplas. Ook was er al een discussie n.a.v. de kaders van de structuurvisie.

In de commissie BFB was het antwoord van het college naar de mening van het CDA teleurstellend, en deze fractie overweegt een blokkering van het college op dit punt. CDA-raadslid Roeland de Graaff, die in het programma Zuidplas in het Weekend van 22 oktober j.l. een toelichting gaf, heeft de vraag aan het college gesteld hoe het komt dat er 2 jaar geleden 100.000 euro genoeg was en nu 178.000 euro nodig is, en waarom er niet eerder is ingeschat dat er meer nodig was. Het antwoord was naar zijn mening niet goed genoeg hij werd door de wethouder van Financiën doorverwezen naar de wethouder Ruimtelijke Ordening en die was er op dat moment niet. Dat vond hij een signaal dat het college zelf ook niet goed wist waarom de constatering van de extra kosten nu pas naar voren komt. De Graaff stelt dat de raad nu onder druk wordt gezet omdat het college van te voren niet goed heeft ingeschat wat de structuurvisie kost en pas tegen het moment van oplevering melding maakt dat het budget niet voldoende blijkt.

Gemeenteraad kan blokkeren

De gemeente gaf deze week op vragen van de redactie aan dat de gemeenteraad deze investering inderdaad kan blokkeren en dan stopt het project met de insteek die nu is gekozen. Navraag bij de overige fracties leverde deze week een reactie op van Harm Lamberts van Gemeentebelangen Zuidplas. GBZ vindt een ton meer dan voldoende. We moeten bezuinigen op inhuur. Zij gaan er van uit dat een gemeente van meer dan 40.000 inwoners voldoende gekwalificeerd personeel in huis moet hebben om een essentieel deel van de Structuurvisie te kunnen schrijven. Fractievoorzitter Marnix de Romph van Christenunie / SGP vind dat we in de deze tijden van bezuinigingen terughoudend moeten zijn met het uitgeven van dergelijke grote bedragen; 100k is hierbij een mogelijk een goed richtbedrag, maar begint wat hem betreft bij de vraag wat het uiteindelijk oplevert. Dat kan wat hem betreft rechtvaardigen om zowel hoger als lager uit te komen.

"Motie vreemd aan de dag"

De Graaff denkt, afgaand op de geluiden in de commissievergadering, dat er een "redelijk brede steun" is om de 78.000 euro te blokkeren en beraamd zich met zijn fractie op de te nemen stappen. Hij voorziet nu dat er na de antwoorden van de wethouder Ruimtelijke Ordening en het vaststellen van de nota Reserves en Voorzieningen een motie 
 "vreemd aan de dag" in te dienen om deze greep in de reserves alsnog te blokkeren.

Gevolgen uitspraken Raad van State

De gemeente voert aan dat de grote opgave in het project Zuidplaspolder een hele specifieke structuurvisie vergt waar je niet zomaar een mal van een andere gemeente op kunt leggen en niet veel hebt aan de expertise bij gemeentes zoals Kaag en Braassem die zo'n project al hebben gedaan. Ook is volgens de gemeente als gevolg van uitspraken van de Raad van State de opgave voor de gemeente Zuidplas inzake de Zuidplaspolder ontwikkeling alleen maar ingewikkelder geworden. In antwoord op vragen van de redactie geeft zij aan dat de uitspraken doorwerken in het project Structuurvisie en gevolgen zullen hebben voor het projectproces en projectkosten.

"Budgettair probleempje"

De Graaff heeft nog geen informatie van het college gekregen dat er op wijst dat door de recente uitspraken van de RvS waarin essentiële bestemmingsplannen vernietigd zijn, reden is om het project bij te stellen of te stoppen en de kaderstelling en de Nota van uitgangspunten opnieuw vast te stellen. Het gaat er hem in essentie om dat dat het best zou kunnen dat de Raad van State vindt dat de structuurvisie aangepast moet worden maar hij wil dat dan een ordelijk verhaal bij hebben en niet in een paragraaf van de Nota Reservers en Voorzieningen om dit "budgettaire probleempje" dekken.

Raadscommissie structuurvisie

De gemeente geeft ook aan dat de gemeenteraad zelf heeft verzocht om een intensievere betrokkenheid. Dat heeft geresulteerd in tussentijdse rondes en het recent instellen van een raadscommissie structuurvisie. De Graaff geeft aan dat namens het CDA Marijke Edel en Marc Lansink in deze commissie zitten en zij richten zich volledig op de inhoudelijke aspect van de visie.

"Slap verhaal"

Voor de financiële aspecten moet volgens De Graaff het college nu met een oplossing komen. De raad heeft het kader gesteld; gebruik 100.000 euro voor het opstellen van een structuurvisie en dan controleren we vervolgens of het college zich aan die afspraken houdt. "Als we het gevoel hebben dat het misschien begint te glijen dan moet het college met een goed verhaal komen en niet in een nota Reservers en Voorzieningen om 78.000 euro vragen en met een slap verhaal komen dat je daar extra kennis voor moet inhuren", aldus De Graaff in het interview bij Zuidplas in het Weekend. Hij vraagt zich af of dat wel echt nodig is. Het CDA heeft nu de vragen gesteld en als het college niet met een goed verhaal komt en in de discussie met raad geen toestemming komt dan moet het college een oplossing vinden om alsnog binnen het budget te blijven.

Op 3 november is het aan de gemeenteraad om de Nota Reserves en Voorzieningen 2011 wel of niet goed te keuren.

Verslaggever Jaap Reijm sprak met CDA-raadslid Roeland de Graaff op 22 oktober 2011 in het programma Zuidplas in het Weekend. Druk hieronder op afspelen om het interview te beluisteren.

De afbeelding bij dit artikel is het Ruimtelijk beeld 2030 uit Intergemeentelijk structuurplan (ISP) Zuidplas dat is opgesteld in 2006.