Clicky

Nieuwe website voor VEG Effata Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

De Volle Evangelie Gemeente Effata uit Moordrecht heeft sinds kort een volledig venieuwde website

De voorganger van deze gemeente, Joop Risamasu, die sinds 1980 woonachtig in Nieuwerkerk a/d IJssel laat in zijn inleding op de site zijn visie op de gemeente zien. Daarnaast legt hij de betekenis uit van de naam Effata:

Visie van de Volle Evangelie Gemeente Effata
Amos 3: 7,8
7 Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
8 De leeuw heeft gebruld, -wie zou niet vrezen? De Here Here heeft gesproken,- wie zou niet profeteren?

In de maand juli 1995 herinnerde God mij middels een dienstknecht, aangaande de roeping die Hij in mijn leven gelegd heeft jaren geleden. De roeping Gods over mij was, om Zijn gemeente te herderen. Het wanneer en waar de gemeente zich zal vestigen zal God zelf bekendmaken. Deze dienstknecht zei dat ik enkele broeders om mij heen moest verzamelen, om God in gebed aangaande deze zaak (roeping) indachtig te maken. Na een half jaar gebeden te hebben openbaarde God zowel tijd als plaats. De eerste zondag van de maand februari 1996 is de Volle Evangelie Gemeente Effata geboren, te Moordrecht.

Geboren, omdat God het zaad jaren geleden heeft gepland in mijn hart en tot leven geroepen heeft op de door Hem zelf bepaalde tijd. God heeft mij geroepen om zorg te dragen voor de gemeente. Zelf geeft God een geweldig voorbeeld in het bijbelboek Ezechiël.

Ezechiël 34: 15,16 15 Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Here Here; 16 de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen, de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en de krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort.

De visie van Godswege is duidelijk, de verlorene zoeken, de afgedwaalde terughalen, maar bovenal de gewonden verbinden en de ziek versterken. De gemeente is een plaats waar de gewonde en de zieke kunnen revalideren. Ik besef terdege dat het een roeping en taak is dat moet geschieden onder het gezag en leiding van de Heilige Geest.

Psalm 127: 1a Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan;

Ik ben God dankbaar dat Hij bouwlieden toevoegt aan de gemeente. Zodat wij samen als leden deze visie gestalte mogen geven in de Volle Evangelie Gemeente Effata. God heeft mij ook geopenbaard niet alleen maar zorg te dragen over de gemeente, maar als de gemeente ongeveer 100 volwassenen telt, enkelen uitgezonden moeten worden om elders een gemeente te stichten!

2 Timoteüs 2: 2a en wat gij van Mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen.

Waar komt de naam Effata vandaan?
Marcus 7:34 en Hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem: Effata, dat is: Wordt geopend!

Moge deze visie bijdragen, opdat vele ogen en oren geopend mogen worden, opdat Christus gezien en gehoord zal worden.