Clicky

Gebiedsprofiel Bentwoud, Rottemeren, Zuidplas vastgesteld

Copyright Omroep Zuidplas

Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland hebben het ‘gebiedsprofiel Bentwoud, Rottemeren, Zuidplas vastgesteld. Voor de hele provincie zijn nu zestien gebiedsprofielen vastgesteld.

Bentwoud, Rottemeren, Zuidplas ligt globaal tussen Zoetermeer, Waddinxveen en Rotterdam.  Het is een gebied met oude veenstromen, onverveende en verveende gebieden en grote polders. De historische basisstructuur is in de afgelopen halve eeuw voor een groot deel heringericht met woningbouwlocaties, kassengebieden, recreatielandschap en infrastructuur. Het is een dynamisch landschap, waar het van groot belang is om de belangrijke landschappelijke waarden in het oog te houden bij nieuwe ontwikkelingen.

Ruimtelijke kwaliteit

De provincie geeft sturing aan de ruimtelijke ordening. Het begrip ruimtelijke kwaliteit speelt daarbij een hoofdrol. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zouden de ruimtelijke kwaliteit van een omgeving moeten verbeteren. Met ons beleid stimuleren we dat initiatiefnemers voortbouwen op de bestaande kwaliteiten, en daarmee op de identiteit, van Zuid-Holland. Bij de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp moet je denken aan belevingswaarde, gebruikswaarde én toekomstwaarde. Het moet er dus goed uit zien, goed gebruikt kunnen worden en duurzaam zijn in beheer en onderhoud.

Gebiedsprofiel

Een gebiedsprofiel beschrijft en visualiseert kenmerkende ruimtelijke elementen die van bovenregionaal belang zijn. Voorbeelden van kenmerkende ruimtelijke elementen zijn: de verkavelings- en waterstructuur, linten, laanbeplantingen, herkenbare dijken, openheid. De gebiedsprofielen geven een overzicht van de landschappelijke waarden  waarmee bij ruimtelijke ingrepen rekening moet worden gehouden. Maar ze  beschrijven ook ambities die richting geven aan de ontwikkeling van de kenmerken. Het gebiedsprofiel is een regionale uitwerking van de provinciale kwaliteitskaart uit de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Handreiking 

Als gemeenten een bestemmingsplan opstellen voor het buitengebied en stads- en dorpsranden, moet dat plan een beeldkwaliteitsparagraaf bevatten. Het gebiedsprofiel biedt voor het opstellen van deze paragraaf een handreiking. Voor projectontwikkelaars en ontwerpbureau’s bevat het gebiedsprofiel een overzicht van de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten, dat zij kunnen gebruiken bij het uitwerken van hun plannen. Dit kan ertoe leiden dat de plannen beter aansluiten bij het overheidsbeleid waardoor ze sneller gerealiseerd kunnen worden. Tot slot gebruikt de provincie de gebiedsprofielen bij het opstellen van haar eigen plannen.

Partijen

Bij het gebiedsprofiel Bentwoud, Rottemeren, Zuidplas zijn drie werksessies gehouden met diverse vertegenwoordigers van de streek, waarbij de verschillende onderdelen van het gebiedsprofiel zijn besproken.

Het Gebiedsprofiel is opgesteld samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Lansingerland, Zuidplas, Gouda en Zoetermeer, Regio Midden-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren, het Rotteverband, Natuur- en vogelwacht Rotta, LTO, Erfgoedhuis en Omgevingsdienst Midden-Holland.