Clicky

Mannenkoor Nieuwerkerk - in het spoor van de joodse traditie

Copyright Omroep Zuidplas

Zang uit de synagoge is waard om gehoord te worden. Het Mannenkoor Nieuwerkerk a/d IJssel onder leiding van Gerard Lange voorziet daarin. Het vormt een rijk geschakeerd gezelschap, van kerkelijke en niet-kerkelijke zangers. Zij komen uit Nieuwerkerk tot ver daarbuiten.

Het repertoire
Vaak zingt het koor liederen uit het ‘Amsterdams Chazzanoet’ (1990), het liedboek samengesteld onder redactie van prof.dr Hans Bloemendal (1923-2015), de beroemde opperchazzan uit Amsterdam. Teksten (hebreeuws) en muziek stammen uit de Oost-Europese traditie. Sinds de 17e eeuw kent Neder-land joodse gemeenten. Als eersten vestigden zich in Amsterdam de uit Spanje en Portugal verdreven (Sefardische) joden, iets later volgden de minder welvarende (Ashkenazische) joden uit Duitsland en Oost-Europa.

Zó begon het
Het projectkoor bestaat sinds 1993. Op 3 oktober - Israëlzondag - zong het in de morgendienst in het Nieuwerkerkse Ontmoetingscentrum, samen met opperchazzan Hans Bloemendal. De Werkgroep Kerk & Israël formeerde het koor uit zangers in de regio, niet besef-fend dat het langer dan één uitvoering zou bestaan. Het enthousiasme van de mannen en ‘het gehoor’ bleek te groot om te stoppen.

Diversiteit is groot
Sindsdien worden elk jaar diverse projecten gerealiseerd. Medewerking is verleend aan kerkdiensten, concerten, leerhuizen en exposities, waarbij de relatie met de joodse gemeenschap cen-traal staat. Zo heeft het koor regelmatig gezongen bij Holocaustherdenkingen in Rotterdam en Delft, en in joodse instel-lingen in Amstelveen en Amsterdam.

Dít is de aanpak
Het koor komt in voor- en najaar bijeen voor een oefenperiode van telkens zes tot zeven weken. Tijdens intensieve repetities (vier partijen) worden projec-ten voorbereid, digitaal ondersteund voor oefening thuis. De ca. 50 leden in de kaartenbak kunnen zich per project inschrijven. Gewoonlijk is telkens een  meerderheid actief. Nieuwe leden worden trouwens gastvrij onthaald.

Op uitnodiging
Het koor zingt op uitnodiging in voor- en najaar. Maar niet elke uitnodiging kan worden gehonoreerd. Bij de afweging is van belang het karakter van de kerkdienst of bijeenkomst. De vraag is dan: past deze joods-religieuze zang in het concept?

Meer weten?
Voor specifieke vragen kan men contact opnemen met Aart Prinsen,  prinsencommunicatie@hetnet.nl of www.mannenkoornieuwerkerk.nl

Zie ook de artikelen:
Joodse zang kleurt morgendienst op Israëlzondag
Hans Bloemendal (1923 - 2015)