Clicky

SP Zuidplas is verbaasd over geheimzinnigheid uitslag verkiezingen

Copyright Omroep Zuidplas

De fractie van de SP in Zuidplas heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De SP wil weten waarom de gemeente Zuidplas zo streng is met het verspreiden van de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

De detailuitslagen zijn maar kort ter inzage neergelegd en mochten niet gekopieerd of gefotografeerd worden. In andere gemeenten zijn deze uitslagen wel openbaar en digitaal beschikbaar. In het verleden verstrekte Zuidplas ook deze gegevens. Niet alleen inwoners, maar ook de media krijgen geen uitslagen toegezonden.

Fractievoorzitter Jan Baas : “We hebben het college gevraagd of ze onze mening deelt dat hierdoor een zweem van geheimzinnigheid rond de uitslagen ontstaat. Bij alle voorgaande verkiezingen kregen we wel die uitslagen”.  De detailuitslagen worden door de SP gebruikt om te kijken hoe men het doet per wijk of dorp en welke kandidaat waar veel of juist weinig stemmen gekregen heeft.

Baas vervolgt :”wel wereldwijde pers halen met de manier van stemmen maar dan de uitslag dan niet openbaar maken komt raar op mij over. We willen weten of een WOB verzoek wel gaat werken. Desnoods dient mijn partij deze alsnog in maar laten we eerlijk zijn, te gek dat dit nodig zou moeten zijn voor een feest van de democratie : de verkiezingen!”

Update 29-3-2017 18:50: "Zuidplas publiceert alsnog detailuitslagen verkiezingen"

Reactie's (9)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

Ruben Kortenoeven 25-3-2017 23:32

In artikel N 12 van de Kieswet staat dat de burgemeester een afschrift van de processen verbaal van de stembureau's onverwijld voor een ieder ter inzage legt op het gemeentehuis totdat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Op 23 maart jl. is over de toelating van de gekozenen beslist en is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd

Een model voor het proces verbaal van een stembureau treft u hier aan.

In het model proces verbaal tref ik helemaal onderaan wel de zogenaamde verzamelstaat totaal uitgebrachte stemmen (per stembureau) aan, maar het is mij vooralsnog niet duidelijk of deze verzamelstaat volgens de wet en/of naar bestendig gebruik integraal onderdeel uitmaakt van het proces verbaal als bedoeld in art. N 12 van de Kieswet. (Kijkend naar het model proces verbaal dan valt namelijk op dat de verzamelstaat pas volgt na de ondertekening en de toelichting van het proces verbaal...)

Bijzondere en beperkte openbaarmakingsplicht

De openbaarmakingsplicht ex art. N 12 Kieswet is beperkt. Zo geldt de verplichting voor de ter inzage legging slechts totdat de gekozenen zijn toegelaten tot de Tweede Kamer. Verder is de burgemeester verplicht om 3 maanden later o.a. de processen verbaal van de stembureau's te vernietigen.

Verder volgt uit (de interpretatie van) regelgeving omtrent artikel N 12 Kieswet dat bij de ter inzage legging geen foto's, scan's of kopieen gemaakt mogen worden.

Dit alles heeft de wetgever zo bepaald omdat anders (tot in het oneindige) disccussies gevoerd kunnen worden over de juistheid van de verkiezingsuitslagen, hetwelk de wetgever niet in het landsbelang acht en welk belang de wetgever (tot op heden, want er is regelmatig discussie over) zwaarder vindt wegen dan het belang van verdergaande openbaarheid en controleerbaarheid. Onder dezelfde argumentatie wordt ook afgezien van publicatie van de bedoelde processen verbaal op het internet.

Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing

Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat de Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing is op de (beperkte) openbaarmakingsverplichtingen ex art. N 12 Kieswet. Dit omdat het een bijzondere openbaarmakingsplicht betreft waarvan het door de wetgever beoogde doel (voorkomen van discussies over de onjuistheid van verkiezingsuitslagen achteraf) zou doorkruisen.

Hoewel verschillend gedacht kan worden over de belangenafweging tussen enerzijds het belang dat er achteraf niet (oneindige) discussies ontstaan over de juistheid van de verkiezingsuitslag en anderzijds het belang van (verdergaande) openbaarheid omdat gesteld kan worden dat dit laatste nu juist ook degelijke discussies kan voorkomen, is de gemeente gehouden zich aan wet en regelgeving te houden. Desalniettemin zijn er nog wel vragen.

Vragen

  1. Hebben de processen verbaal van de stembureau's ex art. N 12 Kieswet bij de gemeente Zuidplas (tot 23 maart jl.) ter inzage gelegen?
  2. Zo ja, is dit adequaat gecommuniceerd naar inwoners en gemeenteraadsleden? (In een eerste weliswaar beperkte zoekslag vond ik, althans op dit moment, geen mededeling omtrent deze tijdelijke ter inzage legging op de website van de gemeente Zuidplas. Bij verschillende andere gemeenten vond ik daaromtrent wel mededelingen op hun websites. )
  3. Behoort de verzamelstaat van het totaal uitgebrachte stemmen (per stembureau) onderdeel uit te maken van de ter inzage gelegde processen verbaal ex art. N 12 Kieswet?
  4. Hoe valt te verklaren dat de gemeente Utrecht wel verzamelstaten van het totaal uitgebrachte stemmen per partij per stembureau hebben gepubliceerd? (Zie hier en overigens voor een kekke interactieve kaart hier.) Wanneer uit beantwoording van vraag 3 zou volgen dat deze verzamelstaten formeel geen onderdeel uitmaken van het proces verbaal zoals is bedoeld in art. N 12 van de Kieswet, dan zou gesteld kunnen worden dat, in tegenstelling tot de processen verbaal van de stembureaus, de verzamelstaten wel (nader) geopenbaard kunnen worden.    

 

P.S.:

In 2014 heeft de Kiesraad het advies gegeven aan toenmalig minister Plasterk de Kieswet integraal te herzien, mede omdat deze deels uit gaat van verouderde concepten. De minister heeft dit advies echter niet willen opvolgen, maar wilde wel bezien of met behulp van het advies de Kieswet op onderdelen verbeterd kon worden. Technologische mogelijkheden lijken vaak ook juist beperkingen te vormen. 

Cor V 25-3-2017 14:53

Of dit volgens de wet verplicht is om te doen is volledig irrelevant. Waarom altijd alles baseren op de wettelijke bepalingen? Laat gewoon aan iedere burger zien wat er speelt, achterbaksheid is niet meer van deze tijd!

Thom 26-3-2017 15:29

Volgens info van de Kiesraad: 'Alle stukken waarop de einduitslag is gebaseerd, worden ter inzage gelegd of op internet gepubliceerd. Zo is de uitslag voor iedereen te controleren.'

Dus als het gewoon gepubliceerd mag worden op internet, waarom dan niet kopiëren of fotograferen? Zet het op internet dan hoeft dat niet eens en kan men er gewoon bij. 

https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/twe...

jdd 26-3-2017 19:57

Aan de andere kant, waarom wel?  Het ligt ter inzage iedereen die wil kan er kennis van nemen.

Ruben Kortenoeven 27-3-2017 12:42

Zojuist gebeld met de Kiesraad en vragen voorgelegd. Werd allervriendelijkst te woord gestaan. Daar werd mij medegedeeld dat alleen de processen verbaal van de gemeentelijke stembureau's en de officiële stukken die daartoe behoren onder de beperkte openbaarmakingsplicht ex art. N 12 Kieswet vallen. (Dat wil zeggen dat deze ter inzage gelegd moeten zijn tot de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, waarvan geen foto's of kopieën gemaakt mogen worden.)

Echter ,overzichten met daarop de gedetailleerde uitslagen van de stembureau's in de gemeente, niet zijnde officiële documenten behorend tot het proces verbaal van het stembureau, mogen wel worden gepubliceerd door een gemeente, ook digitaal. Dat verklaard waarom de gemeente Utrecht b.v. deze gedetailleerde uitslagen wel heeft gepubliceerd. (Aldus de Kiesraad.)

Of het zo is weet ik niet, bovendien gaat het college van B&W zelf over de beantwoording van de raadsvragen, maar ik kan mij voorstellen dat de arbeidsintensiviteit vanwege het handmatig tellen van stemmen een rol gespeeld kan hebben. Als de antwoorden die de Kiesraad vanochtend telefonisch aan mij heeft gegeven kloppen, zou het op zich niet onmogelijk moeten zijn om de gedetaillieerde uitslagen op het niveau van de gemeentelijke stembureau's alsnog verstrekt te krijgen. 

 

Thom 28-3-2017 17:58

 

2e kamer verkiezingen - Officiële uitslag

Uitslagen per stembureau

De uitslagen per stembureau zijn beschikbaar in excel formaat 'Uitslagen per stembureau.xlsx' (13 Kb)

https://www.zuidplas.nl/organisatie-en-bestuur/nieuws_46866/item/2e-kame...

Ruben Kortenoeven 28-3-2017 18:58

Opgelost zo denk ik. Klasse!yes

Lenny van Iperen 31-3-2017 19:10

En hier staan ze voor heel Nederland per stembureau: https://maps.nrc.nl/tk2017dev/tk2017sb.php

Thom 18-4-2017 17:23

Antwoord College: 'De inhoud van de publicaties is conform eerdere verkiezingen. Anders dan bij de vorige verkiezingen mocht de gemeente Zuidplas de cijfers per stembureau pas op een later tijdstip publiceren. Terugkijkend naar het proces was het beter geweest om dit te vermelden bij de eerste publicaties zodat deze vragen voorkomen hadden kunnen worden.'