Clicky

Capelle maakt werk van een duurzame stad

Copyright Omroep Zuidplas

Het Capelse college spreekt de ambitie uit dat Capelle in 2050 een 100% duurzame stad is. Hoe die ambitie vervuld kan worden staat in het koersdocument Duurzaam Capelle.

Een van de belangrijkere doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van CO2 naar bijna nul. Hiermee sluit Capelle aan bij de landelijke doelstellingen en het Klimaatakkoord van Parijs.

Om de doelen in 2050 te behalen, heeft het college een stip op de horizon gezet aan de hand van drie thema’s; duurzame energie met lagere lasten, het verder uitbouwen  van het groene- en waterrijke karakter van de stad, en werken aan een circulaire economie waar hergebruik van grondstoffen centraal staat.

Om de hoge ambities waar te maken, roept het college van B&W de hulp in van inwoners, bedrijven en organisaties die zich bezighouden met duurzaamheidsvraagstukken. “We kunnen en willen het als gemeente niet alleen doen. Samen met Capellenaren en partijen in de stad werken we aan een duurzame toekomst waar iedereen van profiteert. Want duurzaamheid betekent ook economische groei en vergroening.” legt Josien van Cappelle, wethouder Duurzaamheid uit.

Energie- en warmteplan
Een grote stap in het koersdocument is dat alle huishoudens in 2050 van verwarming door gas naar een duurzame vorm van verwarming moeten zijn overgegaan. Dit kan een vorm van stadsverwarming zijn of individueel elektrisch verwarmen. “Stapsgewijs willen we alle woningen en bedrijven van het gas afhalen. Natuurlijk bieden we onze inwoners in plaats daarvan andere vormen van verwarming aan”, legt Josien van Cappelle uit. Om dit goed te laten verlopen starten we in 2018 met het opstellen van  een concreet energie- en warmteplan. Van Cappelle: “hierin komt voor elke wijk of buurt te staan wat de beste scenario’s zijn om over te stappen naar duurzame verwarming. Elke buurt is anders: in de ene buurt is een collectief warmtenet kansrijk en in een andere liggen individuele oplossingen meer voor de hand.”

Duurzame ambitie
In het koersdocument spreekt het college duidelijk de ambitie uit dat Capelle aan den IJssel een duurzame, groene en schone stad wordt. Dit betekent dat er een aantal doelstellingen stapsgewijs behaald moeten worden. Zo moet de uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid worden teruggebracht naar bijna nul. Verder wekken Capellenaren meer duurzame energie op en hebben ze energielasten die een stuk lager liggen dan nu. “Ook Capelse bedrijven doen volop mee aan verduurzaming. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk restafval als grondstof gaan hergebruiken. En ten slotte moet Capelle als groene parkstad voorbereid worden op een veranderend klimaat: extremere buien, droogte en hitte”, aldus Van Cappelle.

Procedure
Het college bespreekt het koersdocument op 11 september met de gemeenteraad. Hierna neemt het college een definitief besluit over de verdere uitvoering ervan. Het koersdocument en de daarbij horende infographic kunt u downloaden op www.energiewijzercapelle.nl.