Clicky

Zelling Onderneming saneren en herontwikkelen

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeente Zuidplas en projectontwikkelaar Synchroon hebben het voornemen om bedrijfslocatie Zelling Onderneming te saneren en te herontwikkelen tot een duurzame locatie voor woningbouw.

De Nota van Uitgangspunten, zoals besproken in de raadsvergadering dient als kaderstellend document voor het nog vast te stellen bestemmingsplan. De grondexploitatie levert een negatief resultaat op van max € 725.000. Wethouder van Woudenberg: “na lang onderhandelen is een projectontwikkelaar gevonden in de firma Synchroon”. In het contract met Synchroon staat dat indien het negatief resultaat groter uitpakt, de helft daarvan voor de projectontwikkelaar is. Er zit ook een uitdaging voor de projectontwikkelaar in het contract, indien er een positief resultaat is t.o.v. de € 725.000 is de helft daarvan voor de projectontwikkelaar. Het grootste financiële risico zit in de grondsanering die plaats moet vinden, de bodem is deels ernstig vervuild.

De ontwikkeling van de Zelling was onderdeel van het project Hollandsche IJssel. Een van de partners daarin was Rijkswaterstaat en voor aanvang is instemming en een watervergunning van Rijkswaterstaat nodig, omdat de woningbouw buitendijks zal liggen. Rijkswaterstaat heeft wel al positief gereageerd op de geplande beschermingsmogelijkheden voor het aspect aanvaringsrisico.

De financiële informatie ten aanzien van de grondexploitatie Zelling Onderneming is vertrouwelijk van aard. Hierin staan namelijk bedragen en uitgangspunten genoemd die, indien deze in de openbaarheid komen, de belangen van derden en de gemeente kunnen schaden. Het gaat bij de grondexploitatie onder meer om grondprijsafspraken en aanbestedingen. Indien financiële informatie hieromtrent openbaar wordt, dan kan dit een prijsopdrijvend effect en een slechtere onderhandelingspositie tot gevolg hebben. Hierover wordt door het college geheimhouding opgelegd. In het nog vast te stellen bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Zelling Ondernemen dient meer inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid.

Globale planning • november 2017: definitieve toekenning subsidie Provincie Zuid Holland en ondertekening samenwerkingsovereenkomst • december 2017: levering gronden aan de gemeente Zuidplas • 1e kwartaal 2018: buurtbijeenkomst / ter inzage legging bestemmingsplan • 4e kwartaal 2018: bestemmingsplan vastgesteld, omgevingsvergunning verleend • 1e kwartaal 2019: verkoopbijeenkomst, start bouwrijp maken • 2e kwartaal 2019: start bouw • 2e kwartaal 2020: oplevering woningen • 3e kwartaal 2020: woonrijp maken en oplevering openbare ruimte


Reactie's (4)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

HVN 15-10-2017 23:16

Weinig nieuws? Op de tekening staat rechts Gem. Ouderkerk en die is van voor 2015!

Redactie 16-10-2017 11:38

De ontwikkeling van de Zelling was onderdeel van het project Hollandsche IJssel. Bij molen staat de Zelling aangegeven. Risico gemeente / projectontwikkelaar interessant om te volgen in toekomst!

HVN 17-10-2017 9:49

Natuurlijk! Was ook geen reactie op de berichtgeving, maar op het kennelijk wel erg klakkeloos uit de kast trekken van een oude tekening door de ontwikkelaars...

Redactie 18-10-2017 14:57

Was niet zo klakkeloos als het lijkt, probeer maar een mooi plaatje te vinden bij iets dat nog niet bestaat, maar wel een link heeft met het artikel. En dan ook nog rekening houden met auteursrechten. Trouwens het is wel een mooie tekening!