Clicky

Opinie: ''Politiek Zuidplas heeft geen ouderenbeleid''

Copyright Omroep Zuidplas

Ouderen vormen een steeds grotere groep kiezers vanwege de vergrijzing. In 2040 leven er volgens prognoses zeker 7 miljoen 50-plussers.

Veel politieke partijen in den lande zetten in op het tegengaan van armoede onder ouderen. En hoe is dat in de politiek in Zuidplas?

Wat is het geval
De ouderenbonden PCOB, KBO en SAZ vonden dat er in de verkiezing van 2014 vrijwel geen aandacht was in het beleid van de lokale Zuidplas politiek voor deze grote groep bewoners. Ze zijn nu voorafgaand aan de verkiezingen aan de slag gegaan met onze lokale politici in gesprekken. Dit heeft veranderingen teweeggebracht want U kunt daar nu een en ander van terugvinden in de partijprogramma’s.

Het verhaal gaat er niet over dat er niets gebeurd, want dat gebeurt wel. Maar hoe vormt dat alles een geïntegreerd geheel, een woonvisie die nog op het bordje ligt in onze gemeente Zuidplas zou veel kunnen helpen. De lijm tussen al die zaken die het tot een geheel maakt. Dat is nodig om het risico te vermijden dat er achter de feiten aangelopen wordt. En dat is veel sneller gezegd dan gedaan. De vraag is ook of je er komt met in blauwdrukken denken.

Wat betekent seniorvriendelijke gemeente in de ogen van de ouderenbonden?
De kern gaat om de mens centraal en niet het budget. Dat hoeft niet per definitie strijdig met elkaar te zijn maar er zit wel een spanningsveld tussen en het vergt doorgaans een andere manier van denken. Dat het geen onmogelijk verhaal is hebben al meerdere gemeenten bewezen en er zijn ook al de nodige tv reportages over te zien geweest. In het manifest KBO-PCOB zijn 5 Speerpunten aangegeven. Maar waar hebben de ouderbonden het over?

Voldoende inkomen voor ouderen
Het gaat in feite om zaken als armoedebeleid en ouderenwerkeloosheid. En als je aan de onderkant van de maatschappij zit, en voor veel ouderen (maar ook niet ouderen) is dat zo, dan zijn allerlei tarieven een aanslag op dat kleine beetje geld dat je maar hebt. Er zijn ook wel de nodige regels, maar de praktijk leert dat velen de weg niet kennen of die voor die mensen ontoegankelijk zijn vanwege meerdere loketten.

Vrijstellingsregelingen, collectieve verzekeringen zonder eigen risico, eigen bijdrage in WMO zijn voorbeelden die in het manifest naar voren komen. Er zijn voorbeeldgemeentes waar dit goed opgepakt is.

Integrale aandacht voor wonen en zorg
Wonen voor ouderen is een belangrijk en veelomvattend verhaal. Het gaat niet het alleen om meer sociale woningen en woningen voor ouderen. De politiek laat daar in Zuidplas geluiden over horen maar de echte woonvisie moet nog komen. En het is geen gemakkelijk verhaal, want verder bouwen in Zuidplas omvat vele aspecten. Milieu, groene gemeente, wijds uitzicht, en het moet betaalbaar zijn. Er wordt veel op jongeren gespeeld die hier ook een toekomst moeten hebben en dat is volkomen terecht. Maar er is wel een maar, want om bij de toekomst te komen moet je wel eerst

door het heden heen en de voorspellingen zijn dat in 2040, zo’n beetje waar ook het bidverhaal over gaat, naar schatting 50 procent van de totale bevolking uit 50-plussers bestaat. Een grote hypotheekverstrekker heeft onlangs keihard gesteld dat al er geen doorstroming komt bij ouderen de hele woningentrein kan stagneren. En ouderen die willen wel. Zij moeten en willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Maar niet in die grote huizen die wel voor jongere geschikt zijn. Iedere situatie is anders. Ga er maar aan staan.

Het gaat niet alleen om aantallen woningen, het gaat ook om levensloopgeschikte woningen, waar mensen in alle levensfasen en met welke lichaamsbeperking ook in kunnen wonen. Er klinkt eensgezindheid dat dat moet en er gebeuren op meerdere plaatsen ook wel dingen, maar zijn er dan ook plannen of komt men niet verder dan wishfull thinking?

Het vergt allemaal kennis van woningbestanden, langere termijn visie, beleid en afspraken, goed samenspel tussen alle partijen en belanghebbenden en betaalbare huren, enzovoort. Alles te omvatten in goede lange termijn woonzorg-visie. Dat biedt de gemeente de mogelijkheid om een duidelijke visie en beleid neer te leggen. Maar wordt er niet teveel in klassieke patronen gedacht? De urgentie wordt met de dag groter. Out of the box denken zou niet misstaan. Anders blijf je achter de feiten aanhollen.

Een veilige gemeente
Een zorgzame samenleving begint met veiligheid. In huis, maar ook in de leefomgeving en voorzieningen in de buurt. Het omvat vele aspecten. Onderhoud stoepen, groenvoorzieningen, veiligheid, voldoende straatverlichting, vervoersmogelijkheden, enzovoort, enzovoort. We leven in een moderne tijd met veel technische mogelijkheden en er zijn veel slimme ICT oplossingen die mogelijkheden bieden om langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Hebben we beleid of bepalen ontwikkelaars en dat laatste is een perceptie bij velen.

Het vergt een proactieve gemeentelijke inzet op sociale kenmerken (o.a. cohesie, aanpak eenzaamheid). Er zijn wel acties, en op zich goede ook want men zit zeker niet stil. Zuidplas verbindt bijvoorbeeld is een heel goed voornemen, maar sturing ligt hier bij Welzijn en niet bij de gemeente. Een target stellen door gemeente zou zoiets minder vrijblijvend maken. Ouderenorganisaties kunnen daartoe een goede gesprekspartner zijn.

Digitalisering zonder uitsluiting
Gemeente Zuidplas is met een digitaliseringsproces bezig. Een goede zaak naar de toekomst en het kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van onze samenleving. Maar deze medaille heeft een keerzijde, want ouderen moeten niet uitgesloten worden. Er zijn veel voorbeelden dat hier veel hindernissen en valkuilen op de loer liggen. Ouderen zullen dus wel meegenomen moeten worden in dit proces en voor wie de computer een brug te ver is moeten er ook goede alternatieven zijn. In het manifest worden een paar concrete zaken genoemd.

Aandacht voor zingeving
Wat is de zin van het leven? Je kan de vraag op meerder manieren benaderen. Ieder mens heeft primair behoefte aan basiszaken om te overleven (slaap, voedsel, drinken) en veiligheid (een dak boven je hoofd). En dan komen de menselijke aspecten. De behoefte aan sociale contacten, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties. Als je zover bent gekomen, dan zijn er al heel veel mensen gelukkig. Zuidplas verbindt, maar dat staat pas aan het begin. Een stad als Rotterdam, waar het gelet op landelijke cijfers fout ging heeft nieuw beleid gemaakt en het gaat daar steeds beter.

Wat doet onze gemeente?
Doet onze gemeente dan niets? Jawel, er gebeurd best wel veel, maar waar het ouderenbonden om gaat is: Hoe zit dat verankert in het partijprogramma. Wat gebeurt er beleidsmatig en is geborgd naar de toekomst. Daar is verbetering mogelijk, maar de gemeente heeft een open kans met een woonvisie.

Er gebeuren ook wel structurele zaken. En niet onbelangrijk is ook de vraag of beleid alleen afdoende is. Ouderen’ laten zich niet (altijd) als groep aanspreken; een meersporenbeleid biedt meer kansen en mogelijkheden.

De ouderbonden hebben een uitgebreid manifest op de website staan. Lees deze door hier te klikken.

Zelf een opinie artikel toesturen? Mail ons op info@omroepzuidplas.nl
Reageren? Mail ons op info@omroepzuidplas of reageer op onze Facebook pagina

Dit bericht is eerder geplaatst, maar abusievelijk in een conceptversie. Door omstandigheden was update niet eerder mogelijk