Clicky

Onderzoeksrapport BLICK openbaar

Copyright Omroep Zuidplas

De resultaten van het onderzoek naar het functioneren van openbare onderwijsstichting BLICK op onderwijs zijn met de Capelse gemeenteraad gedeeld. 

Wethouder Dick van Sluis (onderwijs): “Wij wilden in ieders belang alle feiten op een rij krijgen. Helaas zijn onze zorgen over BLICK niet weggenomen.”

Als toezichthouder op BLICK is het nu aan de gemeenteraden van Capelle en Krimpen om vervolgstappen te bepalen. Wethouder Van Sluis gaat over de uitkomsten van het onderzoek in gesprek met het College van Bestuur van BLICK. Daarnaast wil Van Sluis in overleg treden met zijn Krimpense collega-wethouder. Van Sluis: “Het uitgangspunt van het Capels college is een aantoonbare verbetering, in het belang van kwalitatief en gedegen onderwijs voor alle leerlingen die op scholen van BLICK zitten.”

Financieel
Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat de leerlingprognoses voor het voortgezet onderwijs 15% tot 38% hoger liggen dan prognoses van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de gemeente. BLICK neemt daarmee richting toekomst een financieel risico, omdat onderwijssubsidie vanuit het rijk wordt gebaseerd op de voorspellingen van DUO. Daarnaast valt op dat het voortgezet onderwijs financieel gesteund lijkt te worden door het primair onderwijs.

Besturing
Volgens het onderzoek wijken de inrichting en werkwijze van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur af van de statuten en wet- en regelgeving. Zo blijkt de verhouding in de Raad van Toezicht tussen bestuurders van de voormalige fusiepartners OPOCK en VOCA uit balans en verliep de benoeming van bestuurders niet volgens statuten. Ook zijn buiten de wettelijke verplichtingen geen nadere afspraken gemaakt tussen de Raad van Toezicht en de gemeenteraad over het uitwisselen van informatie rond jaarstukken. Bij de gesprekken over jaarstukken ontstaat verschil van inzicht over rolverdeling en informatievoorziening tussen de Raad van Toezicht en de Capelse gemeenteraad.

Medezeggenschap
Uit het onderzoek komt naar voren dat op het vlak van medezeggenschap de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) onvoldoende betrokken lijkt te worden door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Dat was het geval bij de inrichting van het College van Bestuur en bij de vaststelling van de meerjarenbegroting. Wettelijk verplichte gesprekken tussen de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht zijn niet gevoerd. Van Sluis: “Dat de GMR onlangs het vertrouwen opzegde in het College van Bestuur, heeft onze zorgen verder doen toenemen.”

Bestuurscultuur
Berenschot sprak met een twintigtal betrokkenen over de bestuurscultuur. Daarover is in het onderzoek niet gerapporteerd; informatie kon niet worden geverifieerd bij BLICK omdat de Raad van Toezicht en het College van Bestuur niet wensten mee te werken aan het onderzoek. Bovendien konden persoonlijke verhalen over de bestuurscultuur herleidbaar zijn tot individuen. Anonimiteit stond in het onderzoek voorop.

Onderwijskwaliteit
Uit het onderzoek blijkt dat de onderwijskwaliteit niet in het geding is; de Inspectie heeft geen tekortkomingen vastgesteld en in het primair onderwijs scoren leerlingen naar behoren op de Cito-toets. Het slagingspercentage op het VWO ligt onder het landelijk gemiddelde; in mindere mate geldt dit ook voor VMBO-B, VMBO-(G)T en HAVO. Op VMBO-K ligt het slagingspercentage hoger dan het landelijk gemiddelde.

Lees het onderzoeksrapport hier.