Clicky

Nieuw college kijkt naar toekomst, zoekt verbinding en wil dat iedereen kan meedoen

Copyright Omroep Zuidplas

Het college van Zuidplas heeft zijn Collegeprogramma 2018-2022 aan de gemeenteraad gepresenteert.

Burgemeester en wethouders onderstrepen hierin onder andere dat zij streven naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Voor elk dorp stelt het college een dorpsvisie op, onder de vlag van Zuidplas, maar met erkenning voor de eigen identiteit. Daarnaast staat het college voor een bestuurlijke stijl waarbij beleid tot stand komt na participatie met raadsleden, inwoners en ondernemers. “Want,” zo stelt het college: “Zuidplas is en moet een gemeente zijn waarin je wilt (blijven) wonen, werken en recreëren!”

Nieuw: thema’s in plaats van programma’s
Centraal in de visie van burgemeester en wethouders staan de drie hoofdthema’s ‘Toekomstbestendigheid’, ‘Inclusieve samenleving’ en ‘Verbindend bestuur’. Het college heeft deze visie verder uitgewerkt in negentien onderliggende deelthema’s (doelstellingen), met concrete prestaties die daaraan bijdragen. Bij elke prestatie geven de collegeleden aan wanneer zij verwachten dat de prestatie is geleverd, of wanneer zij ermee starten. “In de begrotingen voor de komende vier jaar werken we onze doelstellingen verder uit,” aldus het college.
Het collegeprogramma kent een andere opzet dan voorheen, toen het document nog werd opgebouwd vanuit programma’s. Het werken met thema’s versterkt de integraliteit van het collegeprogramma.

Verrijking in dialoog met gemeenteraad
Het Collegeprogramma 2018-2022 is een uitwerking van het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen aan Zuidplas’, dat eerder werd gesloten tussen de VVD, ChristenUnie/SGP en het CDA. Het document geeft op hoofdlijnen de kaders weer waarbinnen het college de komende jaren wil bewegen. Het collegeprogramma laat ook ruimte over voor input vanuit raadsleden, inwoners en ondernemers. Om die reden bieden
burgemeester en wethouders hun collegeprogramma ter verrijking aan voor de raadsvergadering van 10 juli 2018. Verder zal het college voor de jaarlijkse begroting gebruikmaken van de verrijking die vanuit de gemeenteraad en samenleving naar voren komt.

Sterk fundament, maar niet zonder risico’s
De gemeente Zuidplas beschikt over een meerjarig sluitende begroting en een solide financiële huishouding. Toch was er in de Voorjaarsnota 2018 onderaan de streep sprake van een negatief resultaat. Als gevolg van de Meicirculaire 2018 lijkt dit beeld om te slaan; het Rijk heeft de komende jaren meer te besteden en dit ziet de gemeente Zuidplas ook terug. Het college ziet alles bij elkaar dan ook ruimte om zijn ambities voor de bestuurlijke periode 2018-2022 waar te maken. Kanttekening hierbij is dat in het financiële beeld de nodige onzekerheid zit, waardoor het college blijft vasthouden aan voorzichtig beleid.