Clicky

CDA Zuidplas stelt vragen over herinrichting straten Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

CDA Zuidplas stelt schriftelijke vragen over reconstructie en herinrichting van Prinses Beatrixstraat en Prinses Irenestraat te Moordrecht.

De fractie van CDA Zuidplas heeft, naar aanleiding van geuite zorgen door omwonenden, schriftelijke vragen ingediend bij de gemeente Zuidplas omtrent de geplande reconstructie van deze straten na het vervangen van de riolering deze zomer.

De CDA fractie wil onder andere weten of er goed is geluisterd naar de wensen en reacties van de omwonenden. In deze buurt is er sprake van een schaarste aan parkeervoorzieningen. Om extra parkeerplekken te realiseren wil de gemeente in de Irenestraat de huidige parkeerplaatsen herindelen waardoor auto’s straks over het trottoir moeten rijden om in een parkeervak te komen en vervolgens achteruit over de stoep om een parkeerplek te verlaten. Het CDA vraagt zich af of dit een wenselijke situatie is en of er onderzoek is gedaan naar de mogelijke gevolgen voor de veiligheid. Kinderen die achter auto’s doorlopen steken vaak niet met hun koppie boven de achterruit uit en worden zodoende makkelijk over het hoofd gezien als men achteruit rijdt. De Prinses Beatrixstraat trekt juist veel kinderen naar zich toe. Niet alleen de kinderdagopvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn daar gevestigd, maar ook een voetbalveldje, speeltuin en de toegang tot het park zorgen ervoor dat er veel kindervoetjes over de stoep rennen. Deze zeer kwetsbare groep verkeersdeelnemers moeten we vooral willen beschermen. 

De CDA fractie is benieuwd of de gemeente heeft gekeken naar de mogelijkheid om een veilige oversteekplaats te creëren. Het CDA vraagt of de gemeente verder heeft gekeken dan alleen naar normen voor Duurzaam en Veilige weginrichting. Deze normen zijn mooie richtlijnen maar mogen niet de realisatie van een maximaal veilig resultaat belemmeren.

Bekijk hier de vragen die het CDA Zuidplas heeft gesteld:

1. Dinsdag 15 mei 2018  heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de voorgenomen reconstructie en herinrichting van de Prinses Beatrixstraat en Prinses Irenestraat te Moordrecht. Op de website www.zuidplas.nl/weg staan antwoorden op de ‘veel gestelde vragen’. Welke reacties en ideeën heeft de gemeente verder (schriftelijk en mondeling) ontvangen op de plannen en de antwoorden?

2. Het CDA beschouwt omwonenden als serieuze belanghebbenden en als bron van kennis over de plek waar het om gaat. Zijn de plannen naar aanleiding van de binnengekomen reacties aangepast?

3. Zijn er ook reacties binnengekomen over de wijziging van de insteekparkeervakken/trottoir in de Prinses Irenestraat?

4. Om de insteekparkeerplaatsen aan de Irenestraat te kunnen bereiken zal men, na realisatie van voorgenomen plannen, over het trottoir heen moeten rijden. Als men vervolgens een parkeervak wil verlaten moet men dan ook achteruit over de stoep rijden. Kinderen die gebruik maken van het trottoir komen vaak niet boven de achterruit van een auto uit. Deze constructie druist dan ook in tegen het advies van Veilig Verkeer Nederland om voetpaden zo weinig mogelijk te laten kruisen met parkeerwegen. Waarom heeft de gemeente voor deze optie gekozen en wat zijn mogelijke alternatieven? Heeft de gemeente zich over de mogelijke gevolgen van deze wijziging laten voorlichten?

5. Ongeveer twee derde van de ongevallen met kinderen tussen 0 en 11 jaar zijn oversteekongevallen. Passende maatregelen gericht op veilige oversteekmogelijkheden ontbreken in driekwart van die situaties. Dit soort maatregelen kan thans jaarlijks maximaal 50 slachtoffers besparen.
Aan de Prinses Beatrixstraat zijn een kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang, Centrum, voor Jeugd en Gezin, een voetbalveld, een speeltuin en toegang tot het park gesitueerd. Men kan gerust stellen dat kinderen er dagelijks in groten getale gebruik maken van de trottoirs, in zowel de Prinses Beatrix als de Prinses Irenestraat. Ook de kinderopvang en het CJG veroorzaken veel meer verkeersbewegingen dan in een doorsnee 30 km straat in een woonwijk. Er zijn geen duidelijke oversteekplaatsen, kinderen schieten nu tussen de geparkeerde auto’s door om de Beatrixstraat over te steken. Dit gegeven in combinatie met de sobere 30 km-zone inrichting zou deze straat uitermate geschikt maken om duidelijke oversteekplaatsen te creëren in de vorm van zebrapaden om zodoende toch extra bescherming te geven aan overstekende voetgangers. Hoe staat de gemeente hier tegenover? Is deze optie meegenomen in de alternatieven?

6. Na aanleg van het riool wordt de verharding van de rijweg, de parkeerplaatsen en de voetpaden vernieuwd en volgens de normen ‘duurzaam en veilig’ ingericht. De implementatie van de beginselen Duurzaam Veilig moeten niet de realisatie van een maximaal veilig resultaat belemmeren. Een sobere inrichting was niet bedoeld als eindsituatie maar als overgangssituatie, nieuwe inzichten stellen dat de ‘menselijke maat’ als uitgangspunt zou moeten worden genomen. Als men over normen spreekt, gebruikt de gemeente daarvoor dan de vernieuwde visie Duurzaam Veilig Wegverkeer (DV3)?

7. In de antwoorden op de veel gestelde vragen staat dat er 12 extra langsparkeerplaatsen toegevoegd zijn ná de inloopavond. Waar worden deze exact gerealiseerd. Op de tekening kunnen wij deze plaatsen niet terugvinden.

8. Kijkend naar de kaart zien wij aan de Prinses Beatrixstraat ‘onder’ het sportveld vijf maal twee parkeerplaatsen ingetekend met daartussen steeds een boom. De meest linker parkeerplaatsen worden hierbij ook als twee P aangegeven, deze worden strak omsloten door bomen waardoor deze in realiteit slechts ruimte bieden aan één geparkeerde auto. Tijdens de inloopavond werd ons verteld dat dit probleem kan worden opgelost door op een andere manier te straten. Hierdoor zouden op deze plek dan toch twee parkeerplaatsen bruikbaar moeten zijn. Hoe moeten wij dit voor ons zien zonder dat er een boom gekapt wordt?

9. Tijdens de inloopavond werd medegedeeld dat de steiger in de vijver van het park zal gaan verdwijnen. Nu lezen wij dat deze toch behouden zal blijven en opgeknapt zal worden. Vanwaar deze omslag? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en de kosten?