Clicky

PvdA/GL stelt vragen over huisvesting Cultureel Centrum Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

Het Cultureel Centrum Moordrecht is tijdelijk gehuisvest in het voormalig schoolgebouw Sjaloom aan de Vierde Tochtweg te Moordrecht. 

Tijdens de raadsvergaderingen van 28 en 29 november 2017 is in de gemeenteraad gedebatteerd over de dreigende beëindiging met ingang van 2018 van het gebruik van deze locatie door deze Stichting. Tijdens de verhandelingen werd duidelijk dat het college van B&W daags voor deze vergaderingen had besloten om de Stichting een half jaar uitstel te verlenen om hen in de gelegenheid te stellen samen met de gemeente een passende oplossing te vinden voor  de huisvesting van het Cultureel Centrum. Dit aangezien min of meer raadsbreed waardering bestond voor dit publieke initiatief en de meerwaarde die dit heeft voor o.a. de Marokkaanse bevolkingsgroep in Moordrecht. De motie ter koppeling van het maximale termijn van gebruik van de voormalige schoollocatie aan de daadwerkelijke herontwikkeling hiervan heeft het echter in de vergadering van 29 november niet gehaald. De algemene mening was dat de geboden periode van 6 maanden voor het CCM in samenwerking met de gemeente toereikend zou moeten zijn om een passende locatie voor het continueren van de activiteiten te vinden.

Echter op 29 juni jl. ontving de fractie van PvdA/GL een noodkreet van de Stichting, waarin werd aangegeven dat de gemeente de Stichting de ontruiming van de schoollocatie voor 4 juli had aangezegd. Daarbij sprak de Stichting ook haar verbazing uit over de onverschilligheid die van gemeentezijde werd ervaren. Zo zou op aandringen van de Stichting slechts een enkele keer een overleg met de gemeente in maart hebben plaatsgehad, terwijl op (schriftelijke) voorstellen, zoals een mogelijke koppeling met de verhuizing van de sportaccommodatie niet of nauwelijks adequaat gereageerd zou zijn, en bij de Stichting het gevoel was ontstaan met een kluitje in het riet te worden gestuurd.

In de gesprekken met het Stichtingsbestuur die vanuit onze fractie hierop werden gevoerd is ons gebleken dat een ultieme poging dan het Stichtingsbestuur tot overleg aan de burgemeester op 2 juli vrijwel direct heeft geleid tot een gesprek van het Stichtingsbestuur met de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder, dhr. J. Hordijk. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de Stichting opnieuw uitstel van uitzetting tot 15 september as. zou worden verleend en in nauw overleg met de gemeente hernieuwd naar het huisvestingsvraagstuk zou worden gekeken. Aangegeven werd dat de sloop van het gebouw kort na 15 september staat gepland. Thans, een maand voor de nieuwe datum van dreigende uitzetting heeft onze fractie in de aanloop naar de start van het nieuwe politieke seizoen de volgende vragen.

Vragen
Is er al enig zicht op een oplossing voor de toekomstige continuering van de huisvesting ten behoeve van de maatschappelijke activiteiten van de Stichting? Zo neen, dan hebben wij de volgende aanvullende vragen:
1. Is de bestemming van de voormalige schoollocatie Sjaloom al herzien in een bestemmingsplan?
2. Zo neen, wanner verwacht het college om het bestemmingsplan voor deze herbestemming aan de raad voor te leggen?
3. Wat is de planning voor de herontwikkeling van de locatie Sjaloom in administratieve (bestemmingsplan, inrichtingsplan en overeenkomsten) en technische (het realiseren) zin en wanneer dient voor op grond van deze planning het voormalige schoolgebouw uiterlijk te zijn gesloopt?
4. Zijn er omstandigheden (zoals flora- en faunawet) aangetroffen, die de daadwerkelijke sloop van het gebouw per september zullen vertragen?
5. Heeft uw college de indruk dat in vervolg op de beraadslagingen van november 2017 en hernieuwd na het bestuurlijk gesprek van 4 juli de gemeente nu voldoende serieuze pogingen heeft ondernomen om samen met de Stichting CCM voor de toekomst een passende locatie of andere tijdelijke oplossing voor de huisvesting van het CCM te vinden?
6. Welke initiatieven heeft de gemeente genomen om met de Stichting CCM in gesprek te komen en te blijven?
7. Heeft U, mede op het verzoek van de CCM, de koppeling van de verhuizing van de CCM met de verhuizing van de sportaccommodatie, Scouting en duivenvereniging naar de nieuwe locatie ’t Ambacht serieus overwogen? en,
8. Op welke gronden is deze koppeling onhaalbaar gebleken?
9. Heeft dit onderwerp naar uw mening in vervolg op de verhandelingen in de raad van november 2017 ondanks de verkiezingen, de bestuurswisseling en het zomerreces voldoende bestuurlijke en ambtelijke aandacht kunnen krijgen?
10. Kan ter continuering van de activiteiten van de Stichting CCM een verder uitstel van sloop van de schoollocatie tot een uiterste en voor verdere ontwikkeling kritische datum worden overwogen?
11. Zo neen, wat zijn hiervan dan de redenen?

Tenslotte verzoeken wij uw college ons ter beoordeling van het in raadsvergaderingen van november 2017 beoogde proces ons alle correspondentie (brieven en mailwisselingen) tussen de gemeente en de Stichting CCM beschikbaar te stellen.

Foto: PvdA/GL fractie voorzitter Johan Helmer