Clicky

VVD Zuidplas stelt vragen over Posthuis Moordrecht en basisschool Zevenhuizen-Zuid

Copyright Omroep Zuidplas

De VVD-fractie heeft op een tweetal onderwerpen vragen ingediend bij het college van Burgemeesters & Wethouders.

De vragen gaan over het Posthuis in Moordrecht en de mogelijk toekomstige basisschool in Zevenhuizen-Zuid.

POSTHUIS MOORDRECHT:
Afgelopen dinsdag 18 september jl., was de informatieavond over het Posthuis in Moordrecht. De VVD is van mening dat het Posthuis niet mag zorgen voor een onveilige woonomgeving voor omwonenden. Op dit moment is dit wel het geval. Dat willen wij, binnen de wettelijke mogelijkheden, tegengaan.
De VVD-fractie heeft naar aanleiding van deze avond, de gepubliceerde rapporten en de gevaarlijke situatie met betrekking tot het Posthuis de volgende schriftelijke vragen.
1. De kapconstructie van de filmzaal, de garage en de slijterij kon niet worden
geïnspecteerd. De kapconstructies die wel zijn geïnspecteerd zijn als zeer slecht bestempeld. Deelt het college de opvatting dat de niet geïnspecteerde kapconstructies een onbekend risico vormen, de staat minimaal net zo slecht is als de welgeïnspecteerde kapconstructies, en daarmee een niet kwalificeerbaar risico vormen voor de omwonenden?
2. Conform de woningwet zijn de eigenaren verplicht het gebouw in een zodanige staat te houden dat er geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid ontstaat, danwel voortduurt. Hier wordt aantoonbaar niet aan voldaan. Wat gaat het college doen om de eigenaren aan de wettelijke verplichting te houden?
3. Kan het college aangeven wat de voorgenomen acties gaan zijn op de aanbevelingen door Sweco (blz. 53)? Graag per aanbeveling aangeven wat de voorgenomen actie is. 4. Kan het college bovenstaande vraag uitbreiden met een verwacht tijdspad op de verschillende te ondernemen stappen?

De VVD vindt het erg belangrijk dat er op een zo kort mogelijke termijn uitzicht is op een oplossing waar de omwonenden mee verder kunnen en duidelijkheid verschaft. Met betrekking tot de toekomstige mogelijkheden heeft de VVD volgende vragen:
5. Klopt het dat op basis van de huidige wetgeving en de staat van het pand op dit moment reparatie wél afdwingbaar is en sloop niet?
6. Welke scenario’s ziet het college voor zich om het Posthuis te herontwikkelen?
7. Welke parkeernorm geldt er?
8. Kunnen we bij herontwikkeling voldoen aan de geldende parkeernorm?
9. Wat is de maximale bouwhoogte die het college haalbaar acht om meer
kostendekkend te kunnen bouwen?
10. Wat zijn de mogelijkheden om binnen het beschermd dorpsgezicht nieuwbouw te plegen? Moet de verordening daartoe worden aangepast?

Met betrekking tot het verhalen van de kosten op de eigenaren heeft de VVD volgende vragen:
11. Is bekend of de tegenpartij voldoende liquide is om de kosten te dragen als deze worden verhaald?
12. Worden de reeds gemaakte, zoals de verschillende onderzoeken, rapporten, reeds getroffen noodmaatregelen door de gemeente, verhaald op de tegenpartij?
13. Welke toekomstige kosten gaat de gemeente verhalen op de tegenpartij?

BASISSCHOOL ZEVENHUIZEN-ZUID:
De realisatie van de woningbouw in het Koningskwartier, Zevenhuizen-Zuid, vordert gestaag. Kijkend naar de woningen en opzet van de wijk belooft dit een kinderrijke toekomst. De VVD-fractie zou graag zien dat er, conform de ruimtelijke plannen, een basisschool wordt gerealiseerd in het Koningskwartier.

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling en de behandeling van de bouwstenennotitie voor onderwijshuisvesting in de raadsvergadering d.d. 04-09-2018 hebben we de volgende vragen:

1. De VVD vraagt inzicht in de huidige stand van zaken en de verwachte prognose van de geplande woningbouw in Zevenhuizen-Zuid en daarmee de groei van het aantal schoolgaande kinderen.
a. Wat is de huidige capaciteit van de basisscholen (Reigerbos en de Eendragt)
wat betreft aantal kinderen?
b. Wat is de bezettingsgraad van beide basisscholen in Zevenhuizen?
c. Hoeveel schoolgaande kinderen voor het primair onderwijs wonen er in
Zevenhuizen?
d. Wat is de verwachte prognose van het kinderaantal voor het primair onderwijs na realisatie van Zevenhuizen-Zuid?
e. Wat is de ondergrens in aantal kinderen waarmee de realisatie van een derde
basisschool in Zevenhuizen gerealiseerd kan worden?
2. Kunt u aangeven of, en zo ja hoe, er wordt geanticipeerd op de prognose van het groeiende aantal schoolgaande kinderen?
3. Zijn er in dit kader al stappen gezet op het gebied van onderwijsvoorzieningen?
4. Zijn er geïnteresseerde schoolgemeenschappen voor een locatie in Zevenhuizen-Zuid?