Clicky

College Waddinxveen stelt sluitende programmabegroting 2019-2022 vast

Copyright Omroep Zuidplas

Het college heeft op dinsdag 9 oktober de Programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. De programmabegroting is sluitend.

Het laat zien dat de gemeente Waddinxveen financieel gezond is, mede dankzij het fundament dat het vorige college gelegd heeft. De lasten voor inwoners blijven volgend jaar gelijk of dalen enigszins. Het komende jaar is er onder andere veel aandacht voor wonen, duurzaamheid, gezondheid, schuldhulpverlening en een kansrijke start voor alle kinderen. Ook wordt de nadruk gelegd op samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De programmabegroting moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad, op 14 november 2018.

De komende jaren krijgt de gemeente Waddinxveen te maken met een aantal grote veranderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de veranderende verhouding tussen inwoners en overheid en de digitalisering van de samenleving. Grote opgaven zijn de energietransitie, de zorgtransitie en de komst van de Omgevingswet. Met de Programmabegroting 2019-2022 wil het college Waddinxveen voorbereiden op deze en andere komende veranderingen.

Het komende jaar gaat de aandacht onder andere uit naar wonen, door inwoners bewust te maken van hun woonsituatie en mogelijkheden van doorstroming. Ook komt er een nieuwe huisvestingsverordening. Verder wordt er ingezet op duurzaamheid, door het uitvoeren van de prioriteiten uit de Duurzaamheidsvisie. Daarnaast is er aandacht voor gezondheid, door het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid. Met het opstellen van het beleidsplan Sociaal Domein en het uitbreiden van de thema’s in het preventieteam Wadwijzer wil het college aan de slag met schuldhulpverlening. Ten slotte is het plan alle kinderen een kansrijke start te geven door peuteropvang te stimuleren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarmee het college aan de slag gaat.

De lasten voor inwoners blijven volgend jaar gelijk of dalen enigszins, afgezien van eventuele indexering. Zo wordt de hondenbelasting afgeschaft. Verder wordt de OZB niet-woningen in 2019 met 1,5% verlaagd. Het college weet dat de komende jaren nog grote investeringen nodig zijn, bijvoorbeeld voor de binnensportaccommodaties en de herhuisvesting van het Coenecoop College. De noodzaak om verantwoord te begroten blijft onverminderd groot. Het college wil samen met inwoners en andere partners op een verantwoorde manier blijven werken aan een Waddinxveen, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Vernieuwing in uitvoering
De programmabegroting sluit aan bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord vernieuwen’ en het collegeprogramma ‘Vernieuwing in uitvoering’. Terugkerend thema daarin is de samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het college vindt het belangrijk om mensen mee te laten denken, mee te laten praten of mee te laten doen.

Het is nu de beurt aan de gemeenteraad om zich over de begroting te buigen. De raad neemt een besluit tijdens de raadsvergadering op woensdag 14 november 2018. De programmabegroting is te downloaden op www.waddinxveen.nl.