Clicky

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Herziening bestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2

Copyright Omroep Zuidplas

Het is een drukke avond voor wethouder Hordijk. Ook de herziening van bestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2 staan op de agenda.

Hier komen toch verder strekkende achterliggende zaken aan de orde. Op de inspreekavond bij de commissie ruimtelijke ordening waren er 11 insprekers met bezwaren. Politiek is keuzes maken, maar de keuzes in de nieuwe bestemmingsplannen hebben hier en daar toch wel voor enkele partijen wat negatieve gevolgen. Dat zou je kunnen concluderen uit de verhalen van de inspreker op de vergadering van de Commissie Ruimtelijke ordening. Met de beantwoording van al die vragen die daaruit voortvloeide heeft het College wel wat werk gehad. Zo’n 40 A4-tjes vol met antwoorden. En het is ondoenlijk hier allemaal stuk voor stuk een duiding aan te geven

Het is voor outsiders een moeilijk onderwerp en de documenten hierover zijn heel omvangrijk en er is heel veel heen en weer gepraat en geschreven in zienswijzen.

In het antwoord op technische vragen uit de Raad is de stelling van het College dat Zuidplas ambities heeft om meer ruimte voor glastuinbouw, bedrijvigheid en de (herontwikkeling van) bedrijfsterreinen te creëren.

De bestemmingsplannen Herziening Zuidplaspolder 1 en 2 zijn zogeheten conserverende bestemmingsplannen. De oude plannen waren bedoeld voor woning- en glastuinbouw. En die glastuinbouw zit in de nieuwe plannen niet in het hoekje waar hard gejuicht zal worden. Tussen grote lijnen en detaillering zit nog wel eens een spanningsveld. Iedere keuze heeft pro’s en contra’s. De wereld verandert en van tijd tot tijd vergen beleidsmatige zake wat een bestemmingsplan toch is, een herijking om toekomstbestendig te zijn. De democratie bij monde van de lokale politiek moet hier zijn werk doen. De burger heeft daarvoor het stemhokje.

Ook uitspraken van de Raad van Staten spelen in dit dossier mee, maar die zullen door Raad en College wel nagekomen worden.

Ontsluiting van wegen, vestiging van transportbedrijven, bedrijfswoningen, al dat soort zaken zijn direct gerelateerd aan een bestemmingsplan en baarden een elftal insprekers zorgen. Kernvraag hierin is ook overal het individuele belang tegen het algemene belang.

Het college heeft alle bezwaren gewogen en antwoorden gegeven en/of een aantal dingen meegenomen of verduidelijkt.

Uiteindelijk is het nu aan de Raad om de uitgezette lijnen te toetsen en de ruimte te scheppen die Zuidplas nodig heeft voor zijn toekomstige ontwikkelingen.