Clicky

Najaarsnota 2018 gemeente Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

De Raadsvergadering 6 november 2018 had 2 grote agendapunten die het financiële beleid van de gemeente betroffen. In dit artikel worden er enkele punten uitgelicht over de Najaarsnota 2018. De raadsleden hadden hun huiswerk gemaakt.

Heel veel sub onderwerpen en details passeerden er: inwonersparticipatie, sociale woningbouw, dienstverlening tot overlast honden, ofwel hondenpoep. De laatste misschien het kleinste onderwerp maar boven aan de lijst van irritatiepunten van burgers, maar ook van bestuurders. Wat hondendrollen betreft werd duidelijk dat de tijd van waarschuwen voorbij is. De hondenbezitter is gewaarschuwd. Het openbaar toilet van NEZ kwam langs en ook daarvoor is aandacht. Er wordt vooral gesproken met winkeliers om faciliteiten ter beschikking te stellen en daar zit progressie in.

Klovert mocht aftrappen. Wanneer gaat het nu eindelijk eens beginnen. Hij concretiseerde dat met de uitspraak dat onderwerpen als Buitenruimte, Wonen, Zorg, jeugd, Onderwijs en in brede zin Duurzaamheid in de visie van D66 op korte termijn dringend de aandacht vragen. Ten aanzien van het Actieplan Jeugd noemde hij onder andere sluitende aanpak overgang 18- naar 18 +, wat bij andere partijen later ook aan ordekwam. Ook de IBOR, dat bij herhaling bij anderen sprekers ook terugkwam, werd het nadeel van 698.000 euro naar voren gehaald. Zijn derde punt betrof dat er voor inwoners-participatie extra kosten gemaakt moeten worden en dat er nergens in de Najaarsnota positieve effecten worden genoemd en gekapitaliseerd zijn. Het antwoord is dat IBOR éénmalig is en gemeld had moeten worden. Beterschap is beloofd. In het antwoord 18-/18+ gaf wethouder aan dat vechtscheidingen het grootste probleem is.

Smit (NEZ) maakte zich zorgen dat er bij de vennootschapsbelasting stond dar er geen afwijkingen waren. In het antwoord vertelde de wethouder hoe het belastingverhaal in elkaar zat. Ook de overheid is tegenwoordig BTW plichtig en geen afwijking is dat het conform eerdere rapportages is. Er wordt gedacht om hyperlinks in documenten aan te gaan leggen zodat direct naar bron doorgeklikt wordt.

Helmer vroeg zich terecht af wat de waarde van de term sociale woningbouw is als huizen onbetaalbaar zijn voor starters. In het antwoord wethouder kwamen meerder punten naar voren. De gemeente geeft waar ze dat kunnen subsidie en dat is op de grond. Zo’n 30 mille per woning. En die subsidiering was bij raadsleden niet bekend. Wat koopwoningen aangaat staat de markt onder druk (oververhitting) Wat College verder kan doen is intensief overleg en dat gebeurt. Met woonpartners Midden-Holland is hoopvol overleg voor bouw sociale woningen. Opmerking redactie: dan zal politiek het wel snel eens moeten worden over zaken als voorwaarden en waar dat kan gebeuren en niet aan stokpaardjes blijven hangen. Soortgelijk iets speelt in de huursector waar Vestia de grote speler is in ons gebied en die huurhuizen wil verkopen. Ook daar speelt intensief overleg. In 2018 is nog geen huurhuis verkocht.

Ook de dienstverlening door de gemeente Zuidplas

Hennis gaf aan dat het CDA positief is op de Najaarsnota.

Slobbe ging in op de terugval in zorg als mensen uit de WMO vallen en op WOZ zijn aangewezen. De zorg onder WMO is uitgebreider dan onder WOZ. In het antwoord gaf de wethouder aan dat er een 25% compensatie mogelijkheid bestaat die echter behoorlijk onbekend blijkt. Bij zorginstellingen is dat nu onder aandacht gebracht, maar veel burgers zijn hier nog onbekend mee. Bovendien is deze compensatie tijdelijk. De Raad zal later nader discussiëren over welke mogelijkheden er zijn als tijdelijk ook niet afdoende is.

Ook het facturatiegedrag van zorginstellingen vergt aandacht en is zodanig dat gemeente achterloopt in controle. Dat heeft volle aandacht van College en ambtenaren, maar is niet direct beïnvloedbaar door hen.

Karreman vroeg zich af waarom de 4 ton voor het bomenplan niet aan de Raad is voorgelegd. En dan zit je midden in de milieu problematiek en de vraag of omstandigheden zoals deze warme zomer incidenteel of structureel zijn. Wethouder maakte duidelijk dat er deze zomer noodsituaties waren die snel handelen vergden. Hij vroeg de visie of de negatieve correctie van 4 ton veroorzaakt door de Septembercirculaire 2018 betekende dat we het einde van de trap opgaan hebben bereikt. Er werd duidelijk antwoord gegeven door de wethouder, maar een feit is dat niemand een glazen bol heeft en alleen op basis van prognoses uitspraken gedaan kunnen worden en het antwoord is in het bewuste document terug te vinden en vertelt voorlopig wel.

Er waren 5 moties en 1 amendement, waarvan 2 moties ingetrokken. Motie 2, Risico-inventarisatie en kostenbeheersing IBOR ingediend door D66 en motie 5 Motie Expertteam ingediend door CU/SGP, CDA, VVD en PVDA/GroenLinks, werden aangenomen

Voor meer nformatie, klik hier.