Clicky

Programmabegroting 2019-2022 gemeente Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

De Raadsvergadering 6 november 2018 had ook de programmabegroting van het College op de agend staan.In dit artikel worden er enkele punten uitgelicht over de discussie en besluiten over de Programmabegroting 2019-2022.

De Najaarsnota 2018 (NJN) is de tweede tussentijdse rapportage in het kader van de planning- en control cyclus van 2018. Deze Najaarsnota geeft weer hoe het staat met de uitvoering van de doelen en activiteiten op basis van de vastgestelde Voorjaarsnota 2018. Tot slot wordt een aantal voorstellen gedaan tot wijziging op de begroting 2018. (R18.000068). Portefeuillehouder: D.A. de Haas

Enkele maanden geleden heeft het College haar doelen voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. De Raad is toen gevraagd om inhoudelijk mee te bouwen aan de doelstellingen. Alle politieke partijen hebben dat gedaan en is het ook niet verwonderlijk dat die lijstjes nu bij dit agendapunt weer boven water komen. En eveneens is dan niet verwonderlijk dat de geluiden bij dit agendapunt uiteen kunnen lopen. Maar aan het eind van de vergadering was het stemmingsresultaat unaniem voor. Onderweg was er kritiek en commentaar te horen. Om er enkele te citeren van de oppositie:

Damen: Het is een begroting met een slag om de arm. Ondernemers voelen zich niet gehoord. Grondbank zwaard van Damocles. Bouwprogramma primair focussen op behoeft eigen inwoners. Nu vertrekken die en is er voornamelijk aanwas van buiten.

Baas: Het is bouwen op zand. Er ligt te veel focus op middengebied en projectontwikkelaars waar winst op voorgrond staat.

V.Drenth: Bomen in het stadhuis maar het parkeerterrein voor stadhuis lijkt wel een hondenbegraafplaats. Maak daar wat moois van. Jeugdzorg loopt bij driekwart van de Nederlandse gemeenten uit de hand. Wij zullen dit nauwlettend volgen. NEZ kijkt uit naar de bungalow parken discussie. Het is gelet op ontwikkelingen zoals bij de Randstad een schande dat bewoners die, wegens niet permanent mogen verblijven, onder financiële dwang hun bezit hebben moeten verkopen.

Klovert: Waar is de passie. Hoe meten we prestatie indicatoren als er geen onderscheid is tussen middel en doel. Teveel container begrippen. Weinig concretisering van doelen. Indicatoren niet meetbaar.

Maar ook coalitie partijen hebben wel een aantal opvallende uitspraken:

V.d.Spek: Het sociaal domein is na 4 jaar nog steeds een zoekterrein. Fysieke drempels weghalen is geen investering maar desinvestering en dus kostenpost.

Hennip: Infrastructuur ouderen vraagt aandacht. Niet ontwikkelaar of bouwer, maar inwoner moet woonomgeving bepalen. Inwoners verwachten gemeente die meedenkt en er is nog veel te winnen.

V.Wijnen: Het is niet goed dat statushouders onder urgentieregeling voorrang krijgen boven eigen inwoners.

Algemeen: Er zijn nodige punten die naar andere discussie zijn doorverwezen. Lange termijn agenda zal dienaangaande bijgewerkt worden om overzicht voor raadsleden te behouden.

De discussie leverde 6 amendementen en 10 moties ingediend. 1 Amendement en 5 moties werden ingetrokken. 3 Amendementen en 3 moties werden aangenomen.

De aangenomen moties omvatten:

De OZB zal na 4 jaar op nullijn bijgesteld worden met maximale verhoging met inflatie stijging. Bij de perspectiefnota te bepalen of de OZB-indexatie inderdaad noodzakelijk blijkt. Indien de OZB-indexatie niet noodzakelijk is om sluitende gemeentefinanciën te bewerkstelligen, dan verzoeken we het college dit bedrag terug te geven aan onze inwoners en het niveau van 2018 te herpakken, dan wel het niveau van 2019 in de daaropvolgende jaren verder op de nullijn te laten.

Motie “Naar maatschappelijke doelen” roept het college op om voor de korte termijn binnen 3 maanden de opties te verkennen om de verkeersveiligheid bij het oversteken van de Noordelijke Dwarsweg te verbeteren en deze maatregelen in een voorstel aan de raad voor te leggen. Hierbij de financiële consequenties, alsmede het dekkingsvoorstel, in beeld te brengen. Voor de langere termijn, bij de verdere herontwikkeling van het gebied rond de Noordelijke Dwarsweg, ook aandacht te hebben voor een verkeerveilige verbinding tussen het Rozenhof en de rest van Zevenhuizen.

Motie 8 roept het college op om aanvullend op het collegeprogramma en de begroting (uiterlijk) bij de Perspectievennota vanuit maatschappelijke effecten (sub)doelen op te stellen op de in het collegeprogramma opgenomen thema’s. Hierbij wordt helder aangegeven wat we bereikt willen hebben over vier jaar. Deze doelen worden jaarlijks geëvalueerd en voorgelegd aan de raad.

In de discussie zijn er meer interessante uitspraken geweest. De nieuwe scholen in Zevenhuizen hadden er al moeten zijn (v.Wijnen). De wethouder geeft uitleg wat de stand van zaken is. 2 Noodklassen in Swanla nu en volgend jaar 4 lokalen noodhuisvesting.

Ook de portefeuillehouders hebben reacties gegeven in de discussie en zijn mede reden geweest om moties in te trekken. Een selectie van uitspraken:

De Haas. Geeft toelichting op begroting. Ontraadt met redenen omkleed de motie terugzetten ozb naar nullijn. Met inflatiecorrectie laten stijgen (2%).

Verbeek. In sociaal domein wordt veel effort gestoken. Duurzaamheid blij met aandacht. Sport en cultuurvisie zal volgend jaar opnieuw geijkt worden. Voor onderwijs is het zoeken naar locaties voor nieuwe scholen in volle gang. Inclusief en thuisonderwijs wordt binnengehaald. De middelbare scholen zijn rookvrij. Discussie Recreatieparken januari (of februari) komend jaar.

Hordijk. Heeft zoals hem toevertrouwd een goed klinkend betoog en veel van de onderwerpen gaan door naar woonvisie discussie. Openbare toiletten is zaak van winkeliers en daar wordt mee gesproken.

Schuurman. Ambitie afval toekomst 75 kg. Motie plastic afval uitstellen naar discussie volgend jaar voor begroting 2020. Discussie omgevingswet naar werkgroep.