Clicky

Integraal Huisvestingplan Onderwijs

Copyright Omroep Zuidplas

De Bouwstenennotitie Zuidplas, vastgesteld door de gemeenteraad, heeft inmiddels geleid tot het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

In het IHP staan de ambities op het gebied van onderwijs. Goede schoolgebouwen zijn een belangrijke basis voor goed onderwijs. In het IHP staan uitgangspunten genoemd voor het creëren van een optimaal onderwijsklimaat voor kinderen, thuisnabij onderwijs, het aanbieden van breder aanbod in het Voortgezet Onderwijs en het efficiënt benutten van schoolruimten.

Ondanks het relatief goede schoolgebouwenbestand is er een vervangingsopgave voor de oudere gebouwen. Daarnaast leidt de huidige en toekomstige toename van de woningbouw tot behoefte aan extra capaciteit. Het IHP is in nauwe samenwerking met schoolbesturen tot stand gekomen met hulp van de bouwstenen en de integrale beoordeling van de schoolgebouwen in Zuidplas. Per dorp zijn scenario’s ontwikkeld en vervolgens financieel vertaald. Hierdoor hebben de gemeente en schoolbesturen zicht op de benodigde toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting.

Het college zal het raadsvoorstel IHP ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen in de raadsvergadering van 27 november 2018.