Clicky

Raadsvergadering 28 november: Informatiebijeenkomst Woonvisie

Copyright Omroep Zuidplas

Als er een document is dat bij uitstek een beeld naar de toekomst voor Zuidplas geeft, dan is dat wel de woonvisie.

De woonvisie 2025 beschrijft hoe Zuidplas een aantrekkelijke woongemeente kan blijven voor huidige en toekomstige inwoners.

Woonvisie 2025 - Dorps wonen in Zuidplas, nu en in de toekomst geeft handvatten over hoe om te gaan met de veranderende woningvraag. Het is een belangrijk programmatisch toetsingskader voor nieuwbouwontwikkelingen. De woonvisie vormt ook de basis voor de wettelijke verplichte prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging.

Ofwel: beleidsuitgangspunten. Welke koers wordt er voorgesteld. Dorps wonen en dat betekent dat torenhoge flats er al buiten vallen. Dorps doet ook gemoedelijk aan. Dat zal op zich niet veel weerstanden opleveren. Waar dat wordt gerealiseerd is wat anders. Als de Raad daarover spreekt in relatie met een vijfde dorp dan wordt de discussie groen. Huizen willen we wel, maar geen snippertje groen en luchtkastelen leveren de oplossing niet. Een lastig verhaal waar visies en meningen uiteenlopen. Toch zal de Raad daar uit moeten komen. Wie naar de markt en de nood in de markt kijkt zal beseffen dat hier geen eeuwen gewacht kan worden want dan zijn de krenten uit de pap. Zitten onze jongeren noodgedwongen elders en ga zo maar door. En als de krenten al zijn opgesnoept blijven er minder aantrekkelijke dingen over. Maar gelukkig heeft Zuidplas heeft op korte termijn al een grote woningbouwopgave Zuidplas en wordt er gebouwd aan nieuwe woningen om bij te dragen aan de woningbouwopgave in de Zuidvleugel.

Ambitieus? Toch wel, maar ook realistisch, en het smeekt om keuzes maken. Om visionaire gedachten die ogenschijnlijk vast geroeste meningen kunnen doorbreken. Visionaire inzichten. Dorps wonen en groen wonen kan samen. Voorbeelden genoeg. Alleen heb je dan geen uitgestrekte groene weilanden. Dat is een wijds gezicht, maar niet zo toegankelijk voor alle burgers. Invullingen zoals de blauw groene zone in Moordrecht heeft voor de meeste recreërende en van de natuur genietende inwoners toch een meerwaarde. Visionaire invullingen dus en keuzes maken waar het document mee begint. De praktijk leert in Zuidplas dat de Raad er telkens weer uitkomt en vaak ook nog met (nagenoeg) unanieme stemmen en stemverklaringen de posities van de politieke partijen weergeven.

Zuidplas is trots op haar dorps woonmilieu en dat wil iedereen gelukkig zo houden en is ook het uitgangspunt ban de woonvisie. In de visie staan zaken als Sociale huursector op peil, identiteit vasthouden, langer thuiswonen, duurzaam wonen en leven en innovatieve woonvormen centraal. En juist dat laatste, afwisseling, maakt de zaak interessant. Afwisseling boven rijen huisjes. Ook nodig, maar niet uitsluitend.

Zuidplas neemt van zichzelf toe in inwonersaantal. Van 41570 begin 2018 naar 45.500 tot 48.000 rond 2030. Daarnaast wil Zuidplas een deel van de regionale behoefte invullen en heeft daarvoor het door de Raad goedgekeurde bid gedaan naar de provincie. Een grotere gemeente heeft voor en nadelen. Het grote voordeel is dat er bij een grotere gemeente meer mogelijkheden zijn om de infrastructuur op een hoger plan te brengen en met de toenemende vergrijzing, althans met de piek rond 2040, kan daar wel bij varen. Maar niet alleen ouderen, voor iedere burger. En ook daar is behoefte aan. Kijk maar naar recente discussies over bijvoorbeeld doortrekken metro, een Lidl winkel, enzovoort. Plussen en minnen. En ja, in een dorp van 500 mensen kan het gezellig wonen zijn, maar voor sommigen ook beangstigend omdat je je dan niet kan onttrekken aan de gangbare gewoonten en gebruiken. Plussen en minnen en dat is de opgave voor de Raad om daar een gemene deler in te vinden. De woonvisie is daar niet het kant en klare antwoord op, maar het legt

beleidslijnen vast waarbinnen Zuidplas een en ander wil laten verlopen en welke ambities er is. En in d woonvisie staat ook dat bij toekomstige projecten maatwerk gedaan kan worden. Corrigerende mogelijkheden genoeg.

En die ambities zijn: Een divers aanbod garanderen, beschikbaarheid van sociale huurwoningen waarborgen, randvoorwaarden op maat voor elk nieuwbouwproject, actief sturen op beschikbaarheid, begeleiding bij doorstroming, huisvesting voor inwoners die niet zelfstandig kunnen wonen, huisvesting bijzondere doelgroepen. Vooral die randvoorwaarden op maat biedt een Raad iedere keer weer mogelijkheden voor correcties.

Een volle paragraaf (par.4) gaat over duurzaam wonen. Een veelzijdig onderwerp. En aandacht voor experimenteren en samenleven (par 5) waar het digitale inwonerspanel aangeeft dat 2/3 van de inwoners voor het dorp wonen, stemt en ook die innovatieve gemeente willen zien. Ontwikkeling in nieuwe, kleinschalige initiatieven en ruimte voor experimenten.

De laatset paragraaf gaat over hoe er verder gegaan moet worden en dan is het sleutelwoord: samenwerking.

Samen werken met de regio Midden-Holland, met woningcorporaties en andere belanghebbende partijen. Met de kanttekening dat de ontwikkelingen in de woningmarkt doorgaan De ontwikkelingen in de woningmarkt gaan het laatste jaar ontzettend snel. Door de snel stijgende prijzen in de koop- en huursector ontstaat er een groot tekort aan allerlei typen woningen. De woningmarktanalyse is gebaseerd op de meest recente cijfers, maar die zijn weliswaar van enkele jaren terug. Dat kan er toe leiden dat de in kaart gebrachte vraag - als basis voor deze woonvisie - snel achterhaald blijkt. Dit maakt het wel noodzakelijk om de actuele ontwikkelingen goed te blijven volgen en daar waar nodig direct op in te springen. De woonvisie 2025 biedt daar alle ruimte voor.