Clicky

Lof van de Raad voor Ondernemersplan Promen

Copyright Omroep Zuidplas

Het amendement dat in de vergadering van 27 november 2018 unaniem is aangenomen, geeft heel goed weer hoe de Raad over het Ondernemersplan Promen dacht.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft met belangstelling kennisgenomen van de Ondernemingsplannen 2019 van Promen en Prowork en deze besproken in de openbare vergadering van 27 november 2018. De Raad heeft zijn waardering uitgesproken voor de resultaten die Promen het afgelopen jaar heeft geboekt en vindt het positief te vernemen dat het Hoofdlijnenakkoord rust en duidelijkheid voor de organisatie heeft gebracht. Daarnaast is geconstateerd dat in de komende jaren meer inzet van alle betrokkenen bij het werk en activeringsvraagstuk nodig is. Het is goed om te vernemen dat Promen de krimp en afbouw van de sociale werkvoorziening kan opvangen binnen de bestaande structuur en dat geen grote claims worden verwacht voor frictiekosten. Wij vragen u met de uitwerking van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en het nieuwe functiehuis het college voorafgaand aan de definitieve besluitvorming te informeren over de financiële effecten. De Raad geeft komende jaren graag met Promen verder invulling aan de door u gewenste lokale verankering. Dit sluit goed aan bij de doelstelling van Zuidplas om inwoners door lokaal maatwerk ontwikkelperspectief naar werk te bieden. Wij denken graag met u na over hoe de onderlinge samenwerking en de resultaten in 2019 verder verbeterd kunnen worden. Tot slot wensen wij u veel succes met de uitvoering van de beide ondernemingsplannen.”

In het nieuw beschut moet gemeente Zuidplas 6 mensen aan het werk brengen. Later wordt dat 8. Op dit moment zijn het er echter 3. Promen (Prowork) werkt vraaggericht en de vraag moet van de gemeente Zuidplas komen. Binnen de gemeente Zuidplas wordt nu aan het opstellen van een werkplan gewerkt. Op dit moment kan de wethouder de garantie voor 6 niet geven.

De gemeente geeft Promen de ruimte om mensen de ruimte te geven. Gevraagd werd waarom daar een beperking van 80% in zit. Wel dat is ten minste 80% aldus de wethouder en dat kan ook hoger liggen. Het is in feite een bedrijfsgarantie voor Promen.

Er werden enkele opmerkingen geplaatst in de discussie die zonder verdere toelichting genoemd worden:

* De Raad wil dat mensen aan het werk komen, aan het werk blijven en doorstromen.

* Eigen kwaliteit Promen personeel moet optimaal behouden blijven. We zien dat terug in ondernemersplan;

* Doorlopend werk wordt efficiënter georganiseerd

* Mensen vanuit de PW moeten na 7 maanden niet tussen wal en schip vallen;

* Er is structureel middelen gereserveerd om schoolverlaters ook aan werk te brengen;

Promen is een belangrijke partner voor de gemeente Zuidplas gaf wethouder Schuurman aan en hij deelt de opmerkingen door de Raad gemaakt en dankt voor de complimenten.

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten hebben in november 2016 een besluitvormingsproces in gang gezet om te komen tot besluitvorming over de toekomst van Promen. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen heeft het Ondernemingsplan Promen 2019 voor een zienswijze naar meerdere gemeenteraden toegestuurd.

Uit het plan volgen enkel beslispunten voor de Raad die voortvloeien uit participatiewet en een financiële en juridische scheiding tussen de dienstverlening onder de Wsw en de PW binnen Promen. Wsw staat voor wet sociale werkvoorziening en PW voor participatiewet. Een risico element is dat als gevolg van de afbouw van de Wsw Promen in moet krimpen, wat ten koste van de efficiëntie zal gaan.

Aan de gemeente wordt in feite gevraagd om kaders vast te stellen waaronder de gemeenten samenwerken binnen Promen.