Clicky

Wijzigingen tarieven gemeentelijke belastingen

Copyright Omroep Zuidplas

Onlangs is de gemeentelijke begroting 2019-2022 op 6 november 2018 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Dit is inclusief de verordeningen toeristenbelasting en forensenbelasting. De verordeningen roerende- en onroerende zaakbelastingen stelt de raad vast op 18 december 2018. In de programmabegroting heeft de raad bepaald dat de tarieven voor 2019 met de prijsindex van 2,4% omhoog gaan. Dit geldt niet voor de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De legestarieven van reisdocumenten en rijbewijzen stijgen conform de vastgestelde maximumtarieven door het Rijk. De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en precariobelasting voor het hebben van leidingen, buizen en kabels in openbare gemeentegrond door nutsbedrijven blijven ongewijzigd. Op zuidplas.nl maakt de gemeente de tarieven bekend.