Clicky

Raadsvergadering 28 november: Besluit Bestemmingsplan Moerkapelse zijde

Copyright Omroep Zuidplas

In de vergadering van 28 november 2018 heeft de Raad unaniem ingestemd met een wijziging in het bestemmingsplan Moerkapelse zijden.

Het verzoek was om twee woningen te mogen realiseren aan de Moerkapelse Zijde tussen de huisnummers 19 en 21 in Moerkapelle. In het vigerende bestemmingsplan ‘Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om op de betreffende strook maximaal vier woningen toe te staan. Eén van de nu beoogde woningen is gelegen binnen deze wijzigingsbevoegdheid. De andere woning is beoogd op het aangrenzende perceel en ligt formeel buiten de wijzigingsbevoegdheid. Deze woning kan echter wel gezien worden als passend binnen de ruimtelijke uitgangspunten van de wijzigingsbevoegdheid. Het plan sluit aan op de voorwaarden die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor een gedeelte van dit gebied in de wijzigingsbevoegdheid.

Omdat nu slechts invulling wordt gegeven aan één woning binnen de wijzigingsbevoegdheid, blijft de wijzigingsbevoegdheid intact voor de rest van het wijzigingsgebied. Binnen dit gebied, de strook aan de zuidzijde van de Moerkapelse Zijde, bestaat dus nog de mogelijkheid tot een wijzigingsplan voor maximaal drie woningen. De mogelijkheid voor de reclamant om drie woningen binnen de wijzigingsbevoegdheid te realiseren, blijft van kracht.

De ingediende zienswijzen gaven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Het plan is ruimtelijk goed inpasbaar In het bestemmingsplan ‘Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen’ is beargumenteerd dat woningbouw aan de zuidkant van de Moerkapelse Zijde kan bijdragen aan versterking van het lint en kwalitatieve verbetering van de entree van Moerkapelle. Voorliggend plan geeft invulling aan de in het bestemmingsplan vastgelegde ontwikkelingsrichting met extra woningbouw in het lint aan de zuidkant van de Moerkapelse Zijde. Het plan draagt derhalve bij aan de ruimtelijke doelstellingen in dit gebied zoals geformuleerd in de toelichting van het bestemmingsplan ‘Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen’.

De Raad ging unaniem akkoord met deze wijziging.