Clicky

Raadsvergadering 28 november: Besluit Bestemmingsplan ten behoeve van Hospice in Moerkapelle

Copyright Omroep Zuidplas

Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin 2020 de deuren te kunnen openen.

Vanuit naastenliefde wil men in dit christelijk hospice er zijn voor iedereen. Op 24 november jl. heeft omroep Zuidplas op de pagina Religie hierover een artikel geplaatst:

https://omroepzuidplas.nl/artikel/2018/11/24/hospice-elim-voor-iedereen-ongeacht-welke-achtergrond

In dit hospice gaat zorg verleend worden aan mensen in de laatste levensfase. In dit hospice is plaats voor vier personen, die hier in de laatste fase van hun leven verblijven. Het hospice handelt vanuit een christelijk oogpunt en draait deels op (geschoolde) vrijwilligers. Tevens is voorgesteld om de verkeersafwikkeling vanuit de nieuwbouwwijk Jonge Veenen te verbeteren en veiliger te maken voor fietsers door het verleggen van het tracé van de Middelweg. Door deze ingreep is op de hoek van de Julianastraat en (geprojecteerde) Middelweg een perceel ontstaan waar de realisatie van bovengenoemd hospice is voorzien. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de bestemmingswijziging die nodig is. Dit bestemmingsplan regelt beide zaken, te weten:

* De wijziging van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘maatschappelijk’ om de realisatie van het hospice mogelijk te maken.

* Het verplaatsen van de verkeersbestemming zodat het verleggen van de Middelweg mogelijk wordt gemaakt.

Dit plan faciliteert een initiatief uit de samenleving en draagt bij aan het voorzieningenniveau zorgt voor een meer verkeersveilige aansluiting van de Middelweg, Julianastraat en Oranjestraat.

De Raad hoefde niet te discussiëren over dit bestemmingsplan en nam het unaniem aan.