Clicky

Raadsvergadering 28 november: Besluit bestemmingsplan West Ringdijk 56 in Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

Het aanleiding van het voorstel wijzigen bestemmingsplan: De erfgenamen van het voormalige sierteeltbedrijf aan de West Ringdijk 56 in Moordrecht hebben het verzoek gedaan tot herinrichting van het betreffende perceel.

Het voormalige sierteeltbedrijf is niet meer in bedrijf vanwege het overlijden van de eigenaar. Een rendabele continuering van de bedrijfsvoering als sierteeltbedrijf ligt niet in de lijn der verwachting. Het verzoek van de initiatiefnemer omvat het herbestemmen van de bestaande bedrijfswoning tot een reguliere burgerwoning en het bouwen van één extra woning. Ter compensatie van deze extra woning zal de bestaande bedrijfsbebouwing worden gesloopt en de boomkwekerij geamoveerd worden, dit conform de uitgangspunten van de Ruimte-voor Ruimteregeling. Het perceel zal een landschappelijke invulling krijgen met hoofdzakelijk de bestemming ‘Natuur’ (ruim 4 ha). Op de betreffende locatie is het bestemmingsplan 'Restveen en Groene Waterpareľ van toepassing. Het perceel heeft de bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding 'Sierteeltbedrijf’. Het verzoek van de initiatiefnemer past niet binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en past niet binnen de regels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen voor een Ruimte-voor-Ruimteregeling. Het plan kan wel als passend worden beschouwd binnen de uitgangspunten van de Ruimte-voor Ruimteregeling. De ruimtelijke kwaliteitsverbetering is hierin leidend. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het juiste juridisch-planologische kader om bovenstaand initiatief mogelijk te maken.

De milieuvereniging had een zienswijze ingediend en die bij het inspreken op de Raadsvergadering ook nog mondeling toegelicht. De milieuvereniging was verheugd dat het perceel een natuurbestemming krijgt (Naar ons idee, het eerste gebied in Moordrecht). Vanzelfsprekend kan natuur ook bestaan uit grasland voor het houden van runderen. Het bezwaar ging er over dat de geplande bebouwing van de nieuwe woning in de toekomst de toegang naar het achter de woningen liggende Restveenveengebied onmogelijk maakt. Voorgesteld wordt het (gele) bouwvak met de nieuwbouwwoning ten oosten van de huidige bebouwing te plaatsen. Hier is zelfs nog plaats voor een derde woning.

De Raad apprecieert het meedenken van de Milieuvereniging.

In het plan ziet de Raad dat er natuur bij komt; de ruimtekwaliteit beter wordt en het zeer te waarderen is dat eigen gebied aan de natuur teruggegeven wordt. Het plan wordt als mooi ervaren. Het voorstel van de milieuvereniging komt te vroeg komt; er ligt geen plan onder en ook nog al wat inhoudt. Er moeten bij de visie milieuvereniging nogal wat watergangen overwonnen worden om aan het eind in min of meer een stuk niemandsland op een picknick plaats uit te komen.

De wethouder vult aan dat het perceel geen onderdeel uitmaakt van het recreatieplan en er niets afgedwongen kan worden. Raad en wethouders nemen het gedachtegoed van de milieuvereniging in zover over dat er geconcludeerd wordt dat er verder nagedacht moet worden over recreatie en plannen ontwikkeld moeten worden voor het ruimere gebied.

De Raad stemt vervolgens unaniem in met het voorstel.