Clicky

Integraal Beleidsplan 2019-2023 en Integrale Verordening Sociaal Domein 2019 gericht op een inclusieve samenleving

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeenteraad buigt zich op 12 februari over het concept Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2019- 2023(IBSD).

De aanleiding is de zorg voor inwoners met zorg-/hulpvragen. Inwoners moeten snel hun vraag kunnen neerleggen en de bij behandeling van meervoudige vragen staat samenhang centraal. De gemeente wil binnen het sociaal domein prioriteit geven aan de belangrijkste en/of meest urgente problemen. Zuidplas streeft naar een sterke, inclusieve lokale samenleving met (zoveel mogelijk) evenwichtige, gezonde jongeren, zelfredzame, betrokken volwassenen en vitale, zelfredzame senioren, waarbij hulp en ondersteuning op maat is voor inwoners die dat nodig hebben om mee te kunnen (blijven) doen. Voor het opstellen van het IBSD heeft de gemeente advies ingewonnen bij diverse organisaties, waaronder de adviesraad en inwoners bevraagd.

Om de integrale benadering in het IBSD te ondersteunen zijn de bestaande verordeningen voor Wmo, Jeugdwet, en Leerlingenvervoer samengevoegd in de concept Integrale Verordening Sociaal Domein. Ook deze staat op 12 februari 2019 geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering.