Clicky

VVD stelt vragen over kostenreductie voor restafval

Copyright Omroep Zuidplas

Vanaf de programmabegroting 2018 is duidelijk dat de reserve afvalstoffenheffing in 2020 ontoereikend zal zijn. 

In diezelfde begroting werd gemeld dat Cyclus een reductie van de kosten verwachtte waarmee de afvalkosten voor de gemeente zouden dalen.

Op 12 februari jl. is de raad geïnformeerd over de verhoogde belasting op de verwerking van het restafval. De kosten per ton restafval zijn verhoogd van € 13,21 naar € 32,12 per ton, eens stijging van bijna 150%. Daarnaast is het effect van de laatste aanbesteding door Cyclus ook negatief. De kostenreductie bij Cyclus bleek niet haalbaar.

Ondanks dat het college stelt dat het onwaarschijnlijk is om een verhoging van de afvalstoffenheffing te voorkomen, wil de VVD zijn uiterste inspanning doen om dat (grotendeels) wél te voorkomen. Eén ding is volgende VVD zeker; bij voortzetting van het huidige beleid is een tariefsverhoging onvermijdbaar. 'Dus moeten we kijken naar het huidige beleid'.

Reductie restafval
De VVD ziet koppelkansen tussen enerzijds de duurzaamheidsdoelstellingen om het restafval te verlagen
en anderzijds de afvalkosten. In het collegeprogramma is als doelstelling geformuleerd:
- Vermindering van restafval (naar 75 kg per inwoner per jaar)
Volgens het jaarverslag Cyclus hadden inwoners in Zuidplas gemiddeld 116 kilo restafval.

Volgens het CBS is over het restafval in 2017 gemiddeld ¼ deel grof en ¾ deel fijn restafval. De VVID wil van het collerge weten hoe deze verdeling (grofweg) is in Zuidplas.

Bij de realisatie van de doelstelling restafval á 75 kg per inwoner zal er een reductie moeten plaatsvinden van 35%. Omdat het tonnage restafval over 2017 niet bekend is en het verwachte tonnage over 2019 in de beantwoording van de vragen vermeld stond (5.383 ton), is de VVD daarmee gaan rekenen.

Bij het behalen van de doelstelling van 75 kg restafval per inwoner is de besparing +/- 1.900 ton. Conform de huidige tarieven van Cyclus is de besparing in euro’s: 1.900 ton * € 120,193= € 228K. Als de tonnage in 2017 hoger is dan de verwachte tonnage in 2019 zal de besparing nog hoger zijn. Bovendien, als het afval wat uit het restafval wordt gescheiden geld oplevert dan snijdt het mes aan twee kanten en is het voordeel nóg groter.

Daarom heeft de VVD ook de volgende vragen gesteld:
- Uit welke afvalsoorten bestaat het restafval inclusief tonnages?
- Welke mogelijkheden ziet het college nog meer om het restafval, en daarmee de afvalkosten,te verlagen?

Gemakshalve gaat de VVD ervan uit dat deze besparing allemaal fijn restafval is (grof restafval zal mee constant zijn).

Luiers & incontinentiemateriaal
De fractie van VVD Zuidplas ziet kansen om het restafval drastisch terug te dringen door inzameling van luiers en incontinentiemateriaal, oftewel hygiënisch papier. Het hygiënisch papier maakt gemiddeld 5-8% uit van het restafval. Aangezien Zuidplas al minder dan gemiddeld restafval heeft zal het aandeel hygiënisch papier nog groter zijn (baby’s poepen hier immers net zoveel als in de rest van het land). De VVD Zuidplas zou graag zien dat het hygiënisch papier gescheiden kan worden van het restafval, als dat een financieel voordeel oplevert. Naast een recycle fabriek in Weurt (vlakbij Nijmegen) is de moedermaatschappij van Pampers (Procter & Gamble) bezig met het opzetten van een nieuwe recyclingfabriek in Amsterdam speciaal voor luierafval. Stichting Luerrecycling Nederland is actief op dit gebied en heeft als doel de recycling van hygiënisch papier te bevorderen.

Daarover heeft de VVD de volgende vragen:
- Deelt het college de stelling dat hygiënisch papier uit het restafval halen een goede mogelijkheid is om de eigen doelstelling van 75 kg te halen?
- Is het college bereid contact op te namen met Stichting Luierrecycling Nederland om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn?
- Is het college bereid in samenwerking met Cyclus en omliggende gemeenten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het hygiënisch papier te recyclen?