Clicky

Jaarstukken Zuidplas 2018: 'Samen verder bouwen aan Zuidplas'

Copyright Omroep Zuidplas

In 2018 heeft het college met succes gewerkt aan het realiseren van de doelen uit de programmabegroting 2018, onder het motto “Samen verder bouwen aan Zuidplas”.

Het college heeft de doelen binnen de hiervoor beschikbare middelen uitgevoerd. Op de totale uitgaven van € 114 miljoen is het resultaat over 2018 een tekort van minder dan 0,2%, namelijk € 218.000. De vijf belangrijkste gerealiseerde doelen staan hieronder vermeld.

Dienstverlening en bestuur
Verbetering van de dienstverlening blijft prioriteit. De dienstverlening is beter afgestemd op de vraag en voor specifieke doelgroepen wordt maatwerk geleverd.

Jeugd en onderwijs
Met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is een belangrijke stap gezet in de verdere verbetering van het opgroei- en ontwikkelingsklimaat binnen Zuidplas. In het kader van preventie zijn jeugdhulp op school (JOS) voor secundair onderwijs en school maatschappelijk werk voor primair onderwijs beschikbaar gesteld.

Inkomensvoorziening
In 2018 is het aantal bijstandsuitkeringen gedaald van 668 naar 638. Om armoede en schulden tegen te gaan worden inwoners gefaciliteerd om te kunnen (blijven) participeren in de samenleving, via het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en de Rotterdampas. Met het Taalhuis, de taallessen en de taal coaching wordt de laaggeletterdheid aangepakt. Het werkervaringsproject in de tuinbouw heeft een vervolg gekregen voor een nieuwe groep statushouders.

Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur
In 2018 is een goede doorstart gemaakt in de discussie rond de Zuidplaspolder. Enkele bestemmingsplannen zijn vastgesteld en ook de wijk Zevenhuizen-Zuid krijgt verdere vorm en inhoud.

Verkeer en vervoer
Een intensief lobbytraject en goede samenwerking met diverse partijen heeft in 2018 geleid tot een voorlopig voorkeursbesluit voor de verbreding van de A20. Ook ligt er een akkoord met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie om de problematiek op de A20 versneld aan te pakken. Dit verbetert de doorstroming en vergroot de verkeersveiligheid. Het treffen van geluidswerende maatregelen tussen het Cortland Aquaduct en de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel wordt hierbij betrokken.

Bekijk hier de volledige jaarstukken