Clicky

Uitnodiging info-avond Snelfietspad Gouda-Rotterdam

Copyright Omroep Zuidplas

Aanstaande maandagavond 17 juni, zijn een aantal belanghebbenden uitgenodigd om kennis te nemen van het voornemen van de provincie om onder meer over de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht een snelfietsroute/fietssnelweg aan te leggen. 

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van Wout Meppelink en direct overgenomen

In Europees verband wordt een snelfietsroute omschreven als een snelle verbindingsweg voor fietsers. Verschillen in de rijsnelheid van verschillende gebruikers hoeven niet tot problemen te leiden, omdat er voldoende capaciteit is en de meeste fietsers zijn sociale mensen. Analoog aan de autosnelweg biedt de snelfietsroute goede mogelijkheden voor hogere snelheden en het behoud van deze snelheid. Deze mogelijkheden worden verzekerd door een goede verharding, overzichtelijke situaties, geen obstakels, voldoende capaciteit en ruime bochten.

Een snelfietsroute zit ruim in zijn jasje, en er is voldoende ruimte om in te halen.
Er geldt er een minimale breedte van 2,6 meter voor één rijrichting en 4,2 meter voor een snelfietsroute met twee rijrichtingen. Problemen met de aansluiting tussen verschillende verhardingstypes zijn er niet, omdat de verharding van de snelfietsroute altijd doorloopt. Een snelfietsroute is geen samenraapsel van aan elkaar geplakte weggetjes. Het gaat om een doorlopende verbinding, herkenbaar van begin tot eind. Tot de door overheden en verkeerskundigen genoemde kenmerken van zo'n route behoren afwezigheid van gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd verkeer.

Vermoedelijk om er een eigen draai aan te kunnen geven worden de definities en juridische status van een snelfietspad in de Nederlandse wet niet duidelijk omschreven. Wel lezen we dat het Nederlands Ministerie van Verkeer en Waterstaat de fietssnelweg omschrijft als een lang fietspad zonder kruisingen, waarop fietsers snel grote afstanden kunnen afleggen.
Er geldt, afwijkend van in ons omliggende landen, geen maximumsnelheid van 25 km/uur. Nederland heeft op eigen houtje de minimaal gewenste breedte van de fietsstrook op de fietssnelweg al teruggebracht naar 2,00 meter per rijrichting. Wars van elke realiteitszin zou voor de absolute minimum breedte zelfs 1,50 meter ook wel voldoende zijn.

Als we de tekening van de fietssnelweg door Moordrecht bestuderen, dan valt als eerste op dat wat betreft de Oost- en West Ringdijk, de tweeëndertig woonschepen nergens zijn terug te vinden. En dat terwijl deze uiteraard gewoon in de bestemmingsplannen staan! Hiermee wordt al dan niet bewust een absoluut onjuiste voorstelling van zaken gegeven. De dijkenlichamen worden voor een belangrijk gedeelte aan beide zijden bewoond en de vaak ondiepe tuinen grenzen direct aan de smalle weg zonder voorziening voor voetgangers. Omdat een gedeelte zich in het buitengebied bevindt en Moordrecht behalve de West Ringdijk weinig ruimtelijke routes rijk is, wordt deze weg naast door spelende kinderen en gezinnen met kinderwagens, intensief gebruikt door wandelaars, joggers, skeeleraars en recreatieve fietsers.

In veel gevallen is de weg nauwelijks drie meter breed of zelfs aanzienlijk minder. Verbreden van de weg zou kunnen betekenen dat bewoners tuin in moeten gaan leveren!?!
Voor beide dijkwegen geldt bovendien al jaren een maximum snelheid van 30 kilometer. Dit is in veel gevallen nu al te snel, waardoor omzetting naar woonerf meer voor de hand ligt dan die naar snelweg. Een speed pedelec haalt moeiteloos een snelheid van 45 km of meer, die hoort daar niet thuis! De veronderstelling dat fietsers sociale mensen zijn zal zeker niet beaamd worden door andere weggebruikers die regelmatig een colonne wielrenners zich scheldend en vloekend een weg ziet banen tussen alle andere (langzame) verkeer. Bovendien bevinden zich op de voorgestelde route een flink aantal drukke kruisingen met intensief gemotoriseerd verkeer.

In de verkiezingsprogramma's van diverse politieke partijen konden wij onlangs nog lezen dat het dorpse karakter gekoesterd moet worden.
Een snelweg dwars door de bebouwde kom van ons dorp past niet bij deze verkiezingsbelofte!
Ook de uitkomsten van het digitaal inwonerspanel spreekt tot de verbeelding. In Moordrecht kiest 91% voor de kenmerken van Dorps en Landelijk wonen! Waarbij rust en het idee dat kinderen veilig buiten kunnen spelen belangrijke aspecten zijn. 

Fietssnelwegen; prachtig, zelf fietsen we ook graag, maar geen snelfietsroute over de Oost- en West Ringdijk die daarvoor absoluut niet geschikt zijn!
Maak liever gebruik van de Oude Spoorbaan, die nog altijd gedeeltelijk in takt is. Creëer een ruime onbelemmerde fietsroute door de weilanden gelijk aan het fietspad bij Westergouwe, dat aan alle Europese voorwaarden voor een fietssnelweg voldoet.

Conclusie: Kom beslist naar de informatiebijeenkomst op maandag 17 juni a.s. in Het Turfhuis aan de Oudersvrucht 1 in Moordrecht. Van 18.30 tot 20.30 uur zijn we daar welkom en kunnen we gezamenlijk gaan werken aan een zienswijze, onze gemeenschappelijke bezwaren delen en vervolgstappen bespreken. Veiligheid gaat voor snelheid!

Let op, zelf geeft de provincie aan dat de plannen al in een vergevorderd stadium zijn!
De raad van Zuidplas neemt al dit najaar een besluit, en de werkzaamheden zijn al gepland. Om de betrokken bewoners pas nu, in dit zeer late stadium, officieel over zo’n ingrijpende verandering te informeren in de vorm van een inloopavond om hen daar voor een vrijwel voldongen feit van een snelweg pal voor hun deur, dwars door de bebouwde kom te plaatsen is ronduit arrogant. .