Clicky

Zorgen VVD, D66, CDA en CU/SGP over de verkeerssituatie rond de nieuwe (tijdelijke) school in Zevenhuizen

Copyright Omroep Zuidplas

Bovenstaande fracties hebben kennis genomen van de onrust die is ontstaan na de informatie avond over de verkeerssituatie rond de nieuwe (tijdelijke) school in Zevenhuizen.

Wat in eerste aanleg opvalt is dat er voor een andere variant is gekozen dan eerder met de gemeenteraad en de inwoners gedeeld. Daarnaast valt op dat de beoogde verkeerssituatie, ondanks de te nemen maatregelen, toch op punten als onveilig kan worden bestempeld.

Gezien de korte tijd waarbinnen de veilige verkeerssituatie moet worden gerealiseerd is het zaak dat er z.s.m. duidelijkheid, beantwoording en actie moet komen. Om die reden dienen wij deze vragen in voor het ‘vragen kwartier actualiteit’ van de eerstvolgende raadsvergadering.

De gezamenlijke fracties hebben daarom de volgende mondelinge vragen aan het college:

1. Waarom is er gekozen voor een andere variant, dan eerder gepresenteerd bij de informatiebijeenkomst bij Dekker Zevenhuizen (ergens 3e kwartaal 2018)?

2. Wat maakt, in ogen van het college, deze variant (zonder rotonde) meer geschikt dan de eerdere variant (met rotonde)? 

3. Door het wegvallen van de rotonde ontstaat er ook tussen het Nijverheidscentrum en de Noordelijke Dwarsweg een mogelijk gevaarlijke situatie. De kinderen moeten nu namelijk nog ergens de oversteek maken naar andere kant van de Zuidplasweg of BK weg. Wat gaat het college doen om het oversteken veilig te laten verlopen?

4. Wat is de planning van de werkzaamheden voor de nu voorliggende plannen?

5. Is het college bereid, in overleg met VVN en inwoners, de nu voorliggende plannen te herzien? En zo ja, wat wordt dan hiervan de planning en realisatie voor aanvang van het schooljaar dan nog te realiseren?

6. Is het college bereid evt tijdelijke maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren? Denk aan oversteekplaatsen met stoplichten, verkeerregelaars, etc.

7. Wat gaat het college doen in de richting van de bezorgde inwoners van Zevenhuizen? Gaat het college hier nog over communiceren? Komt er op zeer korte termijn nog een nieuwe informatiebijeenkomst, waarbij de geluiden en ideeën van de inwoners kunnen worden mee genomen?

Ook D66 heeft vragen over dit onderwerp:

1) Ondanks dat u eerder andere plannen heeft gepresenteerd, heeft u uiteindelijk gekozen voor een andere weginrichting. Kunt u uitleggen wat de voornaamste redenen zijn/waren om te kiezen voor de nu voorliggende variant?

2) Welke andere alternatieven heeft u onderzocht toen voor u duidelijk werd dat het aanleggen van de rotonde niet mogelijk was? Kunt u die kort de revue laten passeren? Was de aanleg van een tunnel een van die alternatieven?

3) In hoeverre zijn de beschikbare financiele middelen bepalend voor de nu door het college gekozen variant?

4) Wat is de huidige planning van de werkzaamheden en In hoeverre is die tijdsplanning bepalend voor de keuze van de huidige variant?

Vragen D66 over het participatietraject

1) Tijdens de behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad is door onze fractie aangevende de tijd om te komen tot een kwalitatief participatietraject zeer beperkt te vinden. Bent u van mening dat het huidige participatietraject op dit moment naar behoren verloopt?

2) Tijdens de informatiebijeenkomst heeft u de zorgen van inwoners kunnen horen en meerdere ideeën en opmerkingen ontvangen. Kunt u aangeven wat de voornaamste bezwaren, maar ook ideeën waren die u heeft ontvangen?

3) Hoe worden deze geuite bezwaren en ideeën meegenomen in de verdere uitwerking?

Ook wil de D66 vragen op de volgende antwoorden:

1) In hoeverre denkt u nu een goed beeld te hebben van de bezwaren en ideeën die leven bij de inwoners van Zevenhuizen? Bent u bereid om deze inwoners actief te betrekken bij het vervolg? Komt er nogmaals een informatieavond?

2) Wat zijn de gevolgen van het participatietraject voor de huidige plannen? Wat betekent dit voor de planning en de realisatie?

3) Mocht de realisatie worden vertraagd welke (tijdelijke) maatregelen bent u dan bereid om op korte termijn te ondernemen om de verkeersveiligheid voor met name schoolgaande kinderen te waarborgen?