Clicky

Voorbereidingen tijdelijke school Koningskwartier Zevenhuizen in volle gang

Copyright Omroep Zuidplas

De voorbereidingen voor een tijdelijke school aan de Koning Willem-Alexanderlaan in de nieuwe woonwijk Koningskwartier te Zevenhuizen zijn in volle gang. 

De gemeente zet zich samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in om de tijdelijke school na de zomervakantie in gebruik te nemen. Onderwijshuisvesting in de nieuwe wijk Koningskwartier Zevenhuizen is nodig nu de leerlingenprognoses de komende jaren gaan pieken. Om die reden wordt op dit moment de reconstructie van de Zuidplasweg, de aanleg van het vrijliggend fietspad en de herinrichting van de Koning Willem-Alexanderlaan uitgevoerd. Het college van Zuidplas wil wel een zo veilig mogelijke verkeerssituatie creëren op de route naar en rondom de school en gaat een aantal verkeersmaatregelen uitvoeren.  Op 15 juli 2019 organiseert de gemeente opnieuw een inloopavond over de tijdelijke school en de verkeerssituatie.

School met integraal kindcentrum
Het streven is om niet alleen tijdelijke onderwijshuisvesting te realiseren maar een integraal kind centrum, dus inclusief BSO en kinderopvang. Na het fiat van de gemeenteraad voor de realisatie van een tijdelijke school zijn diverse stappen gezet en wordt de school met urgentie voorbereid. Zo heeft de gemeente de afgelopen twee maanden met diverse doelgroepen gesproken over de tijdelijke school en de verkeerssituatie op de route ernaartoe. De gemeente werkt hierin nauw samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.

Verkeer is belangrijk aandachtspunt
Tijdens eerdere informatieavonden voor ouders, inwoners en gesprekken met ondernemers heeft de gemeente veel informatie opgehaald over wensen, suggesties, zorgen en vraagstukken. De verkeerssituatie is een belangrijk aandachtspunt. De gemeente neemt de inbreng uiterst serieus en streeft naar een optimale situatie bij aanvang van de tijdelijke school na de zomervakantie. Voorop staat dat ieder kind in het nieuwe schooljaar een plek heeft. Daarbij hoort ook een veilige route naar school. Daarom kijkt de gemeente op basis van de signalen van bezorgde ouders naar de algehele verkeerssituatie vanaf het Nijverheidscentrum het dorp in. Het gaat hierbij om de veiligheidsbeleving bij het fietsen op de fietsstrook, de snelheid van het autoverkeer, de wegversmalling op de route en de kruispunten tussen Noordelijke Dwarsweg, Zuidplasweg en Hotel Vosbrug. En verder de kruising van de Burgemeester Klinkhamerweg en de Opril. De gemeente zal versneld verbeterpunten voor deze route onderzoeken.

Actuele maatregelen voor een veiliger verkeerssituatie naar de tijdelijke school
1. De beoogde rotonde op het kruispunt Nijverheidscentrum en La Baraque is aangepast naar een voorrangskruispunt. De gemeente heeft zich laten adviseren door een onafhankelijk, deskundig bureau (DTV Consultants) en de politie.
2. Er komen bij de reconstructie van de Zuidplasweg snelheidsremmende maatregelen, zoals bijvoorbeeld verkeersdrempels
3. Weggebruikers worden extra geattendeerd (visuele markeringen)op de oversteek voor fietsers en voetgangers over de Zuidplasweg.

Naast tijdelijke school ook een permanente school
Naast een tijdelijke school buigt de gemeente zich ook over de onderwijshuisvesting van een permanente school in het Koningskwartier voor het schoolseizoen 2021-2022. Deze komt op een andere locatie in de nieuwe woonwijk. De gemeente houdt er nu al rekening mee dat de permanente school niet toereikend is om de piek leerlingenaantallen in de jaren 2024 – 2027 op te vangen. Deze piek is namelijk te groot om alle kinderen een plek te geven op de permanente school. Dat betekent dat naast de permanente school nog een vorm van tijdelijke onderwijshuisvesting nodig is. De gemeente onderzoekt momenteel op welke locatie deze permanente school komt en of het mogelijk is de tijdelijke school aan de Koning Willem-Alexanderlaan daarnaartoe te verplaatsen om de gebruiksperiode van de tijdelijke locatie te beperken. In het Masterplan Zevenhuizen-Zuid is bij de integrale ontwikkeling van de woonwijk ook tussen Zevenrozenhof en het Koningskwartier ook al rekening gehouden met een fietsroute.

Nieuwe verkeerssituatie vraagt om extra communicatie
De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel. De nieuwe verkeerssituatie vraagt van alle weggebruikers gewenning. Daarom zal de gemeente in overleg met de scholen in de gewenningsperiode verkeersregelaars en/of verkeersbrigadiers inzetten op belangrijke punten voor schoolgaande kinderen. Ook heeft de gemeente afgesproken met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zuidplas, dat zij zich zal inzetten voor voorlichting en educatie op de scholen in Zevenhuizen over de verkeerssituaties die schoolgaande kinderen kunnen tegenkomen in het dorp.

Inloopavond 15 juli 2019
Op 15 juli 2019 is er een inloopavond over de tijdelijke school en de verkeerssituatie. U bent van harte welkom om op deze avond u te laten informeren over de voortgang van de ontwikkeling van de tijdelijke school en kinderopvang. Hier is het definitief ontwerp van de fiets- en voetgangersroute tussen de kruising met het Nijverheidscentrum en de Koning Willem-Alexanderlaan, de inrichting van de Koning Willem-Alexanderlaan rondom de tijdelijke school in te zien.  Er is gelegenheid om met de gemeente in gesprek te gaan over de verkeerssituatie.  De avond vindt plaats van 17.00 uur tot 21.00 uur in La Baraque, Zuidplasweg 12-14 in Zevenhuizen.
Wie geen gelegenheid heeft, kan vanaf 8 juli gebruik maken van een digitaal participatiemiddel over de  verkeerssituatie van en naar de school. Kijk op www.zuidplas.nl/tijdelijke-school-zevenhuizen. Een mail sturen kan ook via tijdelijkeschool@zuidplas.nl.

Meer informatie?
Voor vragen over het indelen van klassen op locaties, het schoolconcept, schooltijden en inschrijven op de school en de kinderopvang kunt u terecht bij de betreffende scholen:
’t Reigerbos   KC Koningskwartier
Tel.: 0180 638333  Tel.: 06-12713686
E-mail: info@reigerbos.nl E-mail: info@kckoningskwartier.nl