Clicky

Vragen VVD over onderhoud voormalige Provinciale weg N456 Bredeweg/Middelweg

Copyright Omroep Zuidplas

De VVD-fractie heeft vernomen dat de voormalige Provinciale weg N456, Bredeweg en Middelweg, binnenkort wordt onderhouden c.q. gereconstrueerd. 

De Middelweg vanaf de A20 tot aan de rotonde met de wethouder Visweg is reeds onderhouden in het najaar 2018. In de jaarrekening 2018 staat op blz. 233 de Middelweg genoemd bij de investeringskredieten die nog een uitwerking krijgen na 2018.

Gezien de beoogde gebiedsontwikkeling die mogelijk gaat plaatsvinden in hetzelfde gebied heeft de VVD bij monde van fractielid Leendert Karreman(foto) de volgende vragen:

1. Wanneer worden welke gedeelten van de Middelweg/Bredeweg onderhouden c.q. gereconstrueerd?
2. Welk gedeelte van de Middelweg krijgt nog een uitvoering ná 2018, zoals gesteld in de jaarrekening blz. 233?
3. Staat de Middelweg/Bredeweg tussen de A20 en A12 ook reeds gepland om onderhouden c.q. gereconstrueerd te worden?
4. Zo ja, met welke reden?

Op deze weg heeft een aanpassing van de maximumsnelheid plaatsgevonden nadat deze is overgedragen aan de gemeente. Als Provinciale weg gold er een snelheid van 80 km/uur wat is teruggebracht naar 60 km/uur.

5. Hebben de geplande werkzaamheden te maken met de snelheidsverlaging en de daarbij behorende inrichting?
6. Als de geldende maximumsnelheid niet meer voldoet aan de huidige inrichting welke consequenties heeft dat?
a. Als voorbeeld: Mag er gehandhaafd worden op snelheid als de weginrichting niet conform de geldende maximumsnelheid is? 
b. Zijn er wettelijke eisen gesteld aan een bepaalde inrichting per maximumsnelheid en voldoet de voormalige N456 hier niet aan?