Clicky

Duncan Laurence

Zuid-Holland: miljoen euro beschikbaar als Songfestival naar Rotterdam komt

Foto

Als Rotterdam het Eurovisiesongfestival mag organiseren, stelt de provincie Zuid-Holland een miljoen
euro beschikbaar.